Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove

Datum: 19.4.2019.

Natječaj je otvoren do 6. svibnja 2019.

U „Narodnim novinama“ br. 40. od 19. travnja 2019. godine objavljen je natječaj za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove  (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.  

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od 15 dana za podnošenje prijava na natječaj. Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je 6. svibnja 2019.g.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za komunalno- pravne poslove:

vodi upravni postupak i donosi rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi i spomeničkoj renti, vodi postupak utvrđivanja obveznika i razrez naknade za legalizaciju objekata, obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i komunalnog gospodarstva:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, 67.-72.,

- Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) članci 79.-82., 96.-121. i 133.

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18) - cijeli tekst

- Zakon o koncesijama ( NN 69/17) – cijeli tekst

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN  br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16)- cijeli tekst

- Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)- cijeli tekst

- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije ( SN PGŽ br. 43/18) – cijeli tekst

- Odluka o komunalnom redu (SN PGŽ br. 13/09, 5/15 i 12/18)- cijeli tekst

- Odluka o uređenju prometa na području Grada Opatije (SN PGŽ br. 2/19) - cijeli tekst

- Odluka o autotaksi prijevozu (SN PGŽ br. 21/18) – cijeli tekst

- Odluka o komunalnoj naknadi ( SN PGŽ br. 43/18) – cijeli tekst

- Odluka o komunalnom doprinosu ( SN PGŽ br. 43/18) – cijeli tekst

- Odluka o visini spomeničke rente Grada Opatije (SN PGŽ br. 41/10, 39/14)-cijeli tekst

- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova (SN PGŽ br. 32/18)-cijeli tekst

- Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu (SN PGŽ br. 34/15)-cijeli tekst

- Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina (SN PGŽ br. 4/96, 11/98, 18/08, 10/09)-cijeli tekst

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (SN PGŽ br. 3/18)-cijeli tekst

 

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na  web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

 

NATJEČAJ