Grad Opatija
Službene stranice

Mobilno reciklažno dvorište

Datum: 29.10.2019.

dopuna informacije

Od subote 02. studenog 2019. godine počelo je funkcionirati mobilno reciklažno dvorište na području Grada Opatije.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva koji se ne mogu odlagati u spremnike za miješani, biorazgradivi ili reciklabilni komunalni otpad. Prema informacijama trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. na mobilnom reciklažnom dvorištu može se odlagati sljedeći otpad:

papir i karton, papirna i kartonska ambalaža, plastična ambalaža, staklo i metal, ostala plastika, stiropor, tekstil, gume, metali, obojeni metali, biorazgradivi otpad, lijekovi, medicinski otpad (samo oštri predmeti u originalnoj ambalaži-nekorišteni), baterije i akumulatori, jestiva i motorna ulja/masti, ee-otpad manjih dimenzija (do 25 cm), deterdženti, boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, fluorescentne cijevi, metalna ambalaža pod tlakom, pesticidi, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz.

Veći predmeti iz domaćinstva kao i glomazni komunalni otpad odlaže se u reciklažnom dvorištu.

Prilikom predaje otpada korisnik mora predočiti posljednji račun javne usluge te osobni dokument. Odlaganje otpada vrši se bez plaćanja naknade.

privitku je raspored lokacija na kojima će se određenih datuma nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Radno vrijeme dvorišta je od ponedjeljka do četvrtka od 10 do 17 sati. Petkom će se MRD premještati pa neće biti moguće zbrinjavati otpad. Subotom je predviđeno radno vrijeme MRD-a od 9 do 14 sati kako bi otpad mogli zbrinjavati i građani koji rade preko tjedna.