Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje oko Nacrta Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Datum: 18.6.2020.

Otvoreno do 23. lipnja 2020. godine 

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora.

            Javno savjetovanje otvoreno je do 23. lipnja 2020. godine.

Javno savjetovanje otvoreno je u kraćem roku iz razloga što će se navedeni Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora[1] predložiti kao dopuna Dnevnog reda za 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Opatije koja će se održati 24. lipnja 2020. godine, ali i zbog činjenice da se ovim Nacrtom Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke ista mijenja jedino u dijelu koja se odnose na sredstva osiguranja (izmjena čl. 8a), dok se odredbe Odluke temeljem koji se određuje visina zakupnine, koeficijenti položajne zone i koeficijenti namjene i dr. ne mijenjaju.

Sve primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu mia.cvijetic@opatija.hr.

 

OBRAZAC 

 

OBRAZLOŽENJE:

            Povodom zaprimljene inicijative i prijedloga Udruge ugostitelja Primorsko-goranske županije i Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga za promjenu sredstava osiguranja koje Grad Opatija potražuje kao zakupodavac poslovnih prostora, a radi osiguranja plaćanja novčanih tražbina s osnova zakupnine, kamata i troškova korištenja poslovnog prostora, ovim Prijedlogom Nacrta Odluke o izmjeni Odluke predlažemo izmjenu postojećih sredstva osiguranja sadržanih u čl. 8.a Odluke.

            Naime, Udruga ugostitelja Primorsko-goranske županije u prijedlogu za izmjenu sredstva osiguranja navode da su postojeća sredstva osiguranja sadržana u čl. 8a Odluke financijskih otegotne naravi zbog činjenice da je trošak naknade za izdavanje petogodišnje bankarske garancije  daleko veći od troška naknade za izdavanje jednogodišnjih garancija. Mišljenja su da se praksa jednogodišnje bankarske garancije  pokazala i više nego zadovoljavajuća, kako za zakupnike poslovnih prostora, tako i za zakupodavce te predlažu izmjenu postojećih sredstva osiguranja.

            Uvažavajući utjecaj pandemije i globalno širenje zaraze COVID-19 virusom u prethodnom razdoblju, a koje su negativno utjecale i na zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije, predložena izmjena Odluke u dijelu sredstva osiguranja ima za cilj ublažavanje negativnih posljedica te olakšavanje pristupa poslovnim prostorima uz druga zadovoljavajuća sredstva osiguranja. Na taj način, zakupnicima poslovnom prostora, ublažit će se financijske obveze koje proizlaze iz zakupnog odnosa.

            Slijedom navedenog, predlažemo izmjenu postojećeg čl. 8a stavka 1. i 2., na način da se zakupnik obvezuje dostaviti umjesto bezuvjetne bankarske garancije u visini ugovorene petogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini ugovorene šestomjesečne zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, s klauzulom „bez prigovora“ odnosno „plativo na prvi poziv“ koja vrijedi za razdoblje od 1 godine, uz obvezu zakupnika da najkasnije 30 dana prije isteka važeće bankarske garancije dostavi Gradu Opatiji novu bezuvjetnu bankarsku garanciju za svako sljedeće razdoblje za koje je garancija izdana sve do isteka roka na koji je Ugovor o zakupu sklopljen.

           Imajući na umu različitost boniteta zakupnika poslovnih prostora kao alternativno sredstvo osiguranja predlažemo da umjesto bankarske garancije zakupnik može ponuditi kao sredstvo osiguranja novčani polog u visini ugovorene tromjesečne zakupnine s porezom na dodanu vrijednost. Novčani polog zadržava se kao sredstvo osiguranja za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Ukoliko zakupnik u roku od 30 dana od dospijeća ne podmiri dospjelu/e obvezu/e koje proizlazi/e iz zakupnog odnosa Grad Opatija ovlašten je dospjelu/e, a nepodmirenu/e obvezu/e naplatiti iz novačenog pologa. U tom slučaju zakupnik je dužan u roku od 8 dana od dostave Poziva za uplatu uplatiti novčani polog, odnosno traženi iznos, u protivnom se Ugovor o zakupu otkazuje.   

Također, predlažemo i izmjenu u odnosu na postojeću obvezu zakupnika, da osim dostave bjanko zadužnicu/e fizičke osobe odnosno zakupnika pravne osobe, dostavi i bjanko zadužnicu/e zakonskog zastupnika pravne osobe izdanu/e do iznosa koji pokriva iznos ugovorene petogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, iz razloga što se ista u praski pokazala nesvrsishodna.

Napominjemo da ovim prijedlogom u odnosu za iznos godišnje ugovorene zakupnine s porezom na dodanu vrijednost u visini manjoj od 100.000,00 kuna, ostaje obveza dostave bjanko zadužnicu/e zakupnika fizičke osobe odnosno zakupnika pravne osobe izdanu/e do iznosa koji pokriva iznos ugovorene petogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, solemniziranu/e po javnom bilježniku

 

 

GRADONAČELNIK

    Ivo Dujmić, ing., v.r.

Opatija, 18. lipnja 2020. godine.

 



[1] »Službene novine PGŽ« br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19 i 19/19-proč.tekst, 22/19-ispr., 23/19, 03/20 i 06/20 – dalje u tekstu Odluka.