Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad

Datum: 12.11.2012.

 

 

KLASA: 132-01/12-01/01

URBROJ: 2156/01-04/01-12-03

Opatija, 12.11.2012.

 

 

            Pročelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti i pročelnica Ureda Grada, na temelju članka 12. Pravilnik o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, stručnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/08, 6/11, 43/11), dana 12.11.2012. godine objavljuju

 

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

            Primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

  1. u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti:

- jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke, stručnog specijalista ili visoke stručne spreme informatičke struke (na informatičke poslove)

            2) u Ured Grada:

- jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke, stručnog specijalista ili visoke stručne spreme pravne struke (na pravne poslove)

           

            Dodatni uvjeti za navedena mjesta: primaju se nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, koje se vode kao nezaposlene kod nadležnog tijela duže od trideset dana, te nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. i 16. ZSN-a.

 

            Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 – u nastavku teksta: ZSN). Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom. Grad ne planira zaposliti polaznike nakon isteka osposobljavanja.

 

            Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09,61/11).

 

            Prijavama je potrebno priložiti:

            - kratki životopis,

            - običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,

            - običnu presliku osobne iskaznice,

            - običnu presliku radne knjižice, ili drugog dokaza o radnom stažu (npr. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

            - izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

            - običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

 

            Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te radne knjižice ili drugog dokaza o radnom stažu.

 

            Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnik svakog od upravnih tijela u koje se polaznici primaju odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

            Primanje polaznika u Grad Opatiju provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidati koje odabere Grad bit će predloženi Zavodu. Ugovor bit će sklopljen s onim odabranim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

 

            Prijave se podnose na adresu: Grad Opatija (za stručno osposobljavanje za rad), Maršala Tita 3, 51410 Opatija, najkasnije do 20.11.2012. godine.

 

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku iz članka 12. stavka 4. uvodno označenog Pravilnika. Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresi: tamara.piculjan@gmail.com .

Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, molimo da upite ne postavljate putem telefona.

            Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

                                                                    PROČELNICI

                                                                         Danijel Jerman, v. r.

                                                                    Helena Masarić, v. r.