Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za potpore malih vrijednosti za sportske manifestacije u 2016. godini

Datum: 20.6.2016.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) i članka 8.stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za potpore malih vrijednosti za sportske manifestacije u 2016.godini

 

1.      Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za potpore malih vrijednosti za sportske manifestacije u 2016.godini.

 

2.      Javni poziv raspisuje se u okviru Programa Javnih potreba u sportu, a prema raspoloživim financijskim sredstava proračuna za potpore malih vrijednosti u iznosu 60.000 kuna.

 

3.      Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

·         usklađenost sa Strategijom razvoja Grada Opatije 2014-2020.,

·         usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Opatije i njihova uključenost u razvoj i praćenje,

·         novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Opatije),

·         suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Opatije,

·         osigurani resursi za provedbu projekta/programa,

·         uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),

·         financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično),

·         usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova.

 

4.      Na Javni poziv se mogu prijaviti udruge te pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

5.      Neće se razmatrati ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

Neće se financirati projekti/programi koji se ne održavaju na području Grada Opatije.

 

6.      Javni poziv bit će do kraja 2016. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za ovu namjenu.

 

7.      Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi gradonačelnik u roku od 15 dana od dana zaprimljene prijave.

 

8.      S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad će, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o financiranju, potpisati ugovor o financiranju.

 

9.      Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI“ ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, Maršala Tita 3, Opatija na obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva i koji mora biti točno i u cijelosti popunjen i ovjeren.

 

10.  Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije, www.opatija.hr kao i u pisarnici Grada, Maršala Tita 3, Opatija.

 

11.  Ovaj Javni poziv objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Opatije.

 

 

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.