Grad Opatija
Službene stranice

JAVNI POZIV ZA DAVANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Datum: 11.3.2013.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana

Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine» Županije Primorsko-goranske br. 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09), dana 11. ožujka 2013. godine, objavljuje

 

 

J A V N I     P O Z I V

za davanje na privremeno korištenje javnih površina

na području Grada Opatije

 

 

I.          Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 8 lokacija na šetalištu Slatina  i 2 lokacije u Voloskom (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

II.        Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

            Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2013. godine.

            Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu:

  • «za slikare i slikare portretiste (lokacija I.)» 8,00 kuna,
  • «za sve druge namjene (lokacija II.)» 20,00 kuna.         

Uvjete Javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje sa utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08 do 16 sati ili preko ovog linka..

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.