Grad Opatija
Službene stranice

Izbori za Vijeća mjesnih odbora

Datum: 20.9.2019.

Održat će se 13. listopada 2019. za 14 Vijeća mjesnih odbora

 Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 19. rujna 2019. donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije i to za Mjesni odbor Ika, Mjesni odbor Ičići, Mjesni odbor Poljane, Mjesni odbor Veprinac- Učka, Mjesni odbor Dobreć, Mjesni odbor Pobri, Mjesni odbor Opatija - Punta Kolova, Mjesni odbor Opatija- Vasanska, Mjesni odbor Opatija - Centar I, Mjesni odbor Opatija- Centar II, Mjesni odbor Opatija-Belveder, Mjesni odbor Opatija-Kosovo, Mjesni odbor Opatija-Volosko i Mjesni odbor Opatija-Tošina.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 13. listopada 2019. godine. Izbori se provode u vremenu od 8,00 do 19,00 sati.

Rokovi za prijavu kandidatura teku od 22. rujna 2019. od 00:00 sati do 29. rujna 2019. godine do 24:00 sata. Prijedlozi lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora moraju biti dostavljeni i zaprimljeni u Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do 29.rujna 2019.

Pravo predlaganja liste kandidata za članove Vijeća mjesnog odbora imaju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj s ograncima koji imaju sjedište na području Grada Opatije.

Kada birači predlažu listu kandidata za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 10 potpisa. Svaki građanin može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu. Uz prijedlog liste obavezno se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. Kandidat na listi može biti i podnositelj kandidacijske liste grupe birača.

Političke stranke utvrđuju i predlažu listu za izbor članova Vijeća mjesnog odbora na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta. Dvije ili više političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova Vijeća mjesnog odbora. Uz prijedlog liste obavezno se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

 Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči Grada objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova Vijeća mjesnog odbora kao i zbirnu listu i to u roku od 24 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 30. rujna 2019. godine do 24:00 sati.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje do 24 sata prije održavanja izbora dakle od 01. listopada 2019. godine od 00:00 sati do 11. listopada 2019. godine do 24:00 sati.

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta u 19:00 sati, dakle od 12. listopada 2019. godine od 00:00 sati do 13. listopada 2019. godine do 19:00 sati.

 Političke stranke i nositelj liste grupe birača dužni su sukladno članku 10.a Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora odrediti članove biračkih odbora ( dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbene političke stranke odnosno nositelj liste grupe birača sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća) i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 03. listopada 2019. godine do 24:00 sata.

Ne odrede li političke stranke i nositelj liste grupe birača članove biračkog odbora, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu u propisanom roku, Izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora.

Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora dakle do  08. listopada 2019. godine do 24:00 sata.

Glasovanje traje neprekidno 13. listopada 2019. godine od 8:00 do 19:00 sati. Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.

Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do 14. listopada 2019. godine do 7:00 sati.

 Izborno povjerenstvo utvrdit će i objaviti rezultate glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do 14. listopada 2019. godine do 19:00 sati.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politička stranka, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu i nositelji kandidacijske liste grupe birača. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke i nositelji liste grupe birača o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora članova vijeća mjesnog odbora podnose se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

 Izborno povjerenstvo donosi rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

 Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.

 

Napomena: Svi potrebni obrasci dostupni su na mrežnoj stranici Grada Opatije, ispod bannera "Izbori za Vijeća mjesnih odbora" gore desno.