Grad Opatija
Službene stranice

24. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 31. svibnja 2016.

Datum: 25.5.2016.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            24. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   31. svibnja (utorak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

Odgovori na vijećnička pitanja

0.0.1. Dopuna dnevnog reda 24. sjednice

1. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Opatije

1.1. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo

1.2. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije

2. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu za 2015. godinu

4. Prijedlog I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za  2016. godinu

5. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2016. godinu

6. Prijedlog I. izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2016. godinu

7.1. Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje  decentraliziranih funkcija osnovnog školstva

7.2. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna  ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2016. godinu

8.1. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada opatije za 2016. i projekcije za  2017. i  2018. Godinu

8.2. Prijedlog I. izmjene Plana razvojnih programa Grada Opatije za 2016. do 2018.

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o poticanju priključivanja građevina na   komunalne vodne građevine za odvodnju

10. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova  Savjeta mladih Grada Opatije

11.1. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Opatije za 2015. godinu

11.2. Smjernice za organizaciju i razvoj Civilne zaštite na području Grada Opatije za razdoblje 2016. do 2019. godine

11.3. Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Opatije za 2016. godinu

12. Prijedlozi odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice s tekstom za raspisivanje natječaja

13. Informacija o utrošku proračunske rezerve za travanj 2016.

14. Pismo namjere o suradnji Grada Opatije i Liburnijskih voda d.o.o. na podnošenju Prijave za sufinanciranje projekta "Zamjena transportnog cjevovoda DN 250 VCS Opatija2 - VS Opatija3"

 

 

 

         Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

skraćeni zapisni

zapisnik