Grad Opatija
Službene stranice

20. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 17. studeni 2015.

Datum: 11.11.2015.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            20. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   17. studeni (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D:

Odgovori na vijećnička pitanja

1.  Informacija o provedbi statusnih promjena Liburnia Riviera hoteli d.d. (Napomena: informacija će biti dana na samoj sjednici)

2. Prijedlog II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

3.  Prijedlog I. izmjene Programa utroška  sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

4.  Prijedlog  II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

5.1. Prijedlog II. izmjena Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu

5.2. Prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2015.- 2017.godine

6.  Prijedlog Odluke o  stipendiranju učenika i studenata

7.  Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu

8.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

9.  Ukidanje lokacije reciklažnog dvorišta (Punta Kolova z.č. 1044/18 k.o. Veprinac) i pokretanje postupka iznalaženja nove lokacije“

   Prijedlog grupe vijećnika  - Očitovanje gradonačelnika

10.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije

11.  Revizija Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća s revizijom

       Plana zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite

12.  Prijedlog Programa rada i financijskog plana rada Savjeta mladih Grada Opatije za 2016. godinu s Prijedlogom Odluke o davanju odobrenja na Program

13.  Informacija o provedenom natječaju za prodaju nekretnina (Ika, A. Brubnjaka 4, Ičići, Brdo 2)

      (Napomena: otvaranje eventualno pristiglih ponuda je 13.11.)

14. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine ( stan u Opatiji, J. Dobrile 8)

15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija 

16. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Oprić

17.  Informacija o utrošku sredstava proračunske rezerve za rujan i listopad 2015. godine

 

 

          Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

izvod iz zapisnika

zapisnik