Grad Opatija
Službene stranice

Odluka o iznosu za financiranje gradnje i otplatu Podzajma

Odluka u word dokumentu za preuzimanje

Na temelju članka 19. stavka 3. i članka 6. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" RH, br. 26/03 i 82/04), te članka 58.  Statuta Grada Opatije ("Službene novine" Primorsko-goranske župarnije br. 23/01), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije na 178. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2005. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U
o iznosu za financiranje gradnje i otplatu Podzajma

I.

Ovom se Odlukom, utvrđuje da je Grad Opatija na svom području uveo obvezu plaćanja iznosa za financiranje gradnje infrastrukturnih objekata prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. listopada 2003. godine do završetka gradnje i otplate Podzajma i to za izgradnju:

1. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Opatija" u Ičićima (učešće Grada Opatije u  financiranju iznosi  67,39 %),
2. Crpna stanica CS Črnikovica,
3. Crpna stanica CS Volosko
4. Crpna stanica CS Lipovica,
5. Crpna stanica CS Škrbići,
6. Crpna stanica CS Tomaševac - rekonstrukcija,
7. Crpna stanica CS Marušinac,
8. Crpna stanica CS Vrutki,
9. Crpna stanica CS Zert - rekonstrukcija,
10. Crpna stanica CS Kvarner - rekonstrukcija,
11. Crpna stanica CS Slatina - rekonstrukcija,
12. Crpna stanica CS Admiral - rekonstrukcija,
13. Crpna stanica CS Zonovo,
14. Crpna stanica CS Punta Kolova - rekonstrukcija,
15. Crpna stanica CS Vrh Ike (učešće Grada Opatije u financiranju iznosi 67,39 %),
16. Crpna stanica CS Ika,
17. Crpna stanica CS Ičići - rekonstrukcija,
18. Kolektori sanitarne kanalizacije na području CS Črnikovica i CS Volosko,
19. Kolektori sanitarne kanalizacije na području CS Lipovica (učešće Grada Opatije u financiranju iznosi 67,39 %),
20. Kolektori sanitarne kanalizacije na području CS Marušinac (učešće Grada Opatije u financiranju iznosi 67,39 %),
21. Kolektori sanitarne kanalizacije na području CS Vrutki,
22. Kolektori sanitarne kanalizacije na području CS Škrbići, CS Tomaševac, CS Zert, CS Kvarner, CS Slatina, CS Admiral i CS Zonovo,
23. Kolektori sanitarne kanalizacije na područu CS Punta Kolova,
24. Kolektori sanitarne kanalizacije na području CS Vrh Ike (učešće Grada Opatije u   financiranju iznosi 67,39 %),
25. Kolektori sanitarne kanalizacije na području CS Ika,
26. Kolektori sanitarne kanalizacije na području CS Ičići.

II.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma iznosi 4,00 kn/m3 prodane vode.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma počeo se naplaćivati od 01. listopada 2003. godine.

III.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu podzajma plaćaju korisnici sustava javne vodoopskrbe na području Grada Opatije.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma naplaćivat će se temeljem računa koje obveznicima ispostavlja komunalno trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Opatija.

IV.

Iznos za financiranje gradnje i otplatu Podzajma je prihod Proračuna Grada Opatije.

Sredstva iz stavka 1. ove točke prenosit će se na poseban račun podprojekta (ecrow račun).

Ovlašćuje se Komunalac d.o.o. Opatija da prikupljena sredstva od namjenskog povećanja cijene vode doznačuje na poseban račun podprojekta (escrow račun) sukladno asignacijskoj odredbi u izravnom ugovoru koji će sklopiti Komunalac d.o.o., Grad Opatija, Općina Lovran, Općina Matulji,  Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o.

Ovlašćuje se Komunalac d.o.o. Opatija da sredstva iz stavka 2. ove točke troši isključivo radi financiranja gradnje i povrata podzajma, temeljem odgovarajućeg ugovora o podzajmu, sklopljenog između komunalnog trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Opatija, kao zajmoprimca i Hrvatskih voda Jadranski projekt d.o.o. , kao zajmodavca.

Podzajam  iz prethodne točke dio je ugovornog aranžmana Zajma 7226 HR Međunarodne banke za obnovu i razvitak.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 403-02/05-01/01.
Ur.broj: 2156/01-02-05-01
Opatija,   29. ožujka 2005.g.

Predsjednik Gradskog poglavarstva
Ranko Vlatković, dipl. oec.