Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje

Datum: 14.11.2013.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje (1. izvršitelj- m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene službenice na bolovanju do njenog povratka na posao, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Tekst oglasa nalazi se ispod ove objave.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Grada je 22.11.2013. godine.
Opis poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje: obavlja stručne i druge poslove na područjima predškolskog odgoja i obrazovanja, po nalogu pročelnika vodi posebne programe društvenih djelatnosti, usklađuje rad s ustanovama i nositeljima programa na područjima za koja je zadužen te druge srodne poslove po nalogu pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.120,56 kuna. Bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na testu.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)- članci 1.-6. (uključuje i čl. 6), 18.-20., 27.-56.c, Zakon o općem upravnom postupku (47/09)- članci 96.-121., Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 ) – dio koji se odnosi na osnovno školsko obrazovanje, Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/10, 55/11 i 101/13)- dio koji se odnosi na osnovno školsko obrazovanje, Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata Grada Opatija (SN PGŽ 23/07–pročišćeni tekst, 6/09 i 42/09), Gradski program zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06, 10/09), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 15/07, 17/07 i 10/09), Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije (SN PGŽ 23/07 i 06/11), web stranica Grada Opatije(www.opatija.hr).

Web- stranica „ Narodnih novina“ je www.nn.hr, web- stranica „Službenih novina Primorsko- goranske županije“ je www.sn.pgz.hr

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani. 

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu, manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti najkasnije do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Kandidat koji na temelju ukupnih rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i intervjua) bude imao najviše bodova bit će upućen na liječnički pregled, na trošak Grada.
 
Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu:

tamara.piculjan@gmail.com