Grad Opatija
Službene stranice

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Datum: 31.1.2013.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za upravljanje imovinom (1. izvršitelj- m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao. Tekst oglasa nalazi se ispod ove objave.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Grada je 8. veljače 2013. godine.
Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za upravljanje imovinom: Obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane s imovinsko- pravnim predmetima iz djelokruga Gradskog vijeća i izvršnog tijela, obavlja poslove povezane sa zakupom poslovnih prostora i najmom stanova u vlasništvu Grada, redovnim korištenjem objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom, poslove povezane sa sudjelovanjem Grada u imovinsko-pravnim upravnim postupcima, vodi upravni postupak dodjele koncesije na turističkom zemljištu, surađuje sa drugim upravnim tijelima nadležnim za upravljanje gradskom imovinom, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda i pomoćnika pročelnika.
Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,60, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.120,56 kuna. Bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na testu.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) članci 1.-6. (uključuje i čl. 6), 18.-20., 27.-56.c, 67.-72., Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 96.-121., Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) cijeli tekst, Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10) članci 179.-197., Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/10) cijeli tekst, Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12,) članci 385.- 390., Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02) cijeli tekst, Zakon o izvlaštenju (NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12) cijeli tekst , Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06) cijeli tekst, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) članci 280.-296. i 354.-395., Zakon o cestama (NN 84/11) članci 98.-110., Odluka o raspolaganju nekretninama (SN PGŽ 47/09) cijeli tekst, web stranica Grada Opatije www.opatija.hr.
Web- stranica „ Narodnih novina“ je: www.nn.hr .
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i /ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani. 
Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu i to u obliku navedenom u oglasu- manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti najkasnije do dana isteka natječajnog roka.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.
Kandidat koji na temelju ukupnih rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i intervjua) bude imao najviše bodova bit će upućen na liječnički pregled, na trošak Grada.
 
Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@gmail.com

 

OGLAS