Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Datum: 28.5.2012.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno uređenje (1. izvršitelj- m/ž), na određeno vrijeme, radi zamjene službenice na rodiljnom dopustu, do njenog povratka na posao. Tekst oglasa nalazi se ispod ove objave.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Grada je utorak, 5. lipanj 2012. godine.
Opis poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za prostorno uređenje: Obavlja stručne poslove povezane s praćenjem stanja u prostoru, pripremom, izradom, praćenjem izrade te donošenjem dokumenata prostornog uređenja, stručnih podloga i studija, obavlja poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenta potrebnih za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz djelokruga Upravnog odjela, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.  
Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna. Bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01- vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članci 1.-6. (uključuje i čl. 6), 18.-20. (uključuje i čl. 20.), 27.-56.c (uključuje i čl. 56.c), 67.-72. (uključuje i  čl. 72.), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), web stranica Grada Opatije www.opatija.hr .
Web- stranica „ Narodnih novina“ je: www.nn.hr .
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena.
 
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
 
U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.
 
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i /ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani.
 
Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu i to u obliku navedenom u oglasu- manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti najkasnije do dana isteka natječajnog roka.
 
Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu navedene u oglasu predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni u službu.
 
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.
 
Kandidati koji na temelju ukupnih rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i intervjua) uđu u najuži izbor bit će upućeni na liječnički pregled, na trošak Grada.
 
Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@gmail.com .

Dokumenti:
Oglas