Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu - referent-komunalni redar

Datum: 4.4.2018.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto referent- komunalni redar (3 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme od pet mjeseci.

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je četvrtak, 12. travnja 2018.godine.

 

Opis poslova radnog mjesta referent- komunalni redar:

Nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti, vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda te obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela, voditelja Odsjeka i voditelja Odjeljka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,80, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

 

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i komunalnog gospodarstva:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 79.-82., 85., 86. i članci 96.-121.

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Izmjena Zakona u Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, 49/11, 84/11-Izmjena Zakona u Zakonu o cestama, 90/11-Izmjena Zakona u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,144/12, 56/13- Izmjena Zakona u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodama 94/13- Izmjena Zakona u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, 153/13-Izmjena Zakona u Zakonu o gradnji, 147/14 i 36/15-Izmjena Zakona u Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti)- članak 3. i članci 16.-18.

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)- članak 2. i članci 42.- 60.

- Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/2017)- članak 5., članci 31.- 34., 41.- 43., članak 239. i članak 245.

- Odluka o komunalnom redu (SN P-GŽ 13/09 i 5/15), cijeli tekst

- Odluka o komunalnom redarstvu (SN P-GŽ 13/09), cijeli tekst

- Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova (SN P-GŽ 39/14 i 32/17), cijeli tekst

- Odluka o držanju kućnih ljubimaca (SN P-GŽ 9/95 i 13/95), cijeli tekst

Web- stranica "Narodnih novina" je www.nn.hr, web stranica "Službenih novina Primorsko- goranske županije" je www.sn.pgz.hr

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.