Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za višeg stručnog suradnika za upravljanje imovinom

Datum: 5.1.2016.

U današnjem broju "Narodnih novina" objavljen je natječaj za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za upravljanje imovinom (1 izvršitelj, m/ž) u Uredu Grada.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije, je srijeda- 20. siječnja 2016. godine.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za upravljanje imovinom: Obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane s imovinsko- pravnim predmetima iz djelokruga Gradskog vijeća i izvršnog tijela, obavlja poslove povezane sa zakupom poslovnih prostora i najmom stanova u vlasništvu Grada, redovnim korištenjem objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom, poslove povezane sa sudjelovanjem Grada u imovinsko- pravnim upravnim postupcima, vodi upravni postupak dodjele koncesije na turističkom zemljištu, surađuje s drugim upravnim tijelima nadležnim za upravljanje gradskom imovinom, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda i pomoćnika pročelnika.
 

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,60, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i imovinsko- pravnih poslova:  

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, 67.-72.,
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)- članci 79.-82., 96.-121.,  
 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) cijeli tekst,
 • Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13) članci 179.-197.,  
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13) cijeli tekst,  
 • Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13 i 110/15) članci 385.- 390.,  
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02) cijeli tekst,
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14) cijeli tekst,
 • Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06) cijeli tekst,
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) članci 280.-296. i 354.-395.,
 • Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) članci 98.-109.,  
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) članci 129.-133. i 170.-176.,
 • Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14 i 56/14) cijeli tekst,
 • Odluka o raspolaganju nekretninama (Odluka Gradskog vijeća Grada Opatije objavljena u SN P-GŽ 47/09) cijeli tekst,
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) cijeli tekst,
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11) cijeli tekst,
 • web stranica Grada Opatije www.opatija.hr
   

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.   

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Grada.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .