Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za radne odnose

Datum: 18.7.2012.

U „Narodnim novinama“ danas je objavljen natječaj za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto Viši stručni suradnik za radne odnose (1. izvršitelj- m/ž), na neodređeno vrijeme. Tekst natječaja nalazi se ispod ove objave.

Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti ili izravno u pisarnicu Grada je 26.07.2012. godine.

Opis poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za radne odnose: izravno obavlja poslove povezane s unutarnjim ustrojstvom gradske uprave, razvijanjem socijalnog partnerstva, unutarnjim nadzorom te s upravljanjem ljudskim potencijalima, vodi upravni postupak u službeničkopravnim predmetima u kojima rješavaju pročelnici upravnih tijela, surađuje s drugim upravnim odjelima iz pitanja djelokruga rada, obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,40 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna. Bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:
-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01- vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, 67.-72., 90.-92.,
-Zakon o radu (NN 149/09 i 61/11) članci 52.-66.,
-Zakon o osnovnom školstvu (NN 69/03 i 76/05) članci 84.-92.b,
-Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07) članci 34.-38.,
-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
-Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
-Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10).

Web- stranica „ Narodnih novina“ je: http://www.nn.hr/ .
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na provedenom pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i /ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju- manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti najkasnije do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresirana osoba koja ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja, niti postoji mogućnost da bude primljena u službu.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Liječnički pregled kandidata za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima provodi se na trošak Grada.

Eventualne dodatne upite možete poslati elektroničkom poštom na: helena.masaric@opatija.hr .

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU