Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prijam u službu

Datum: 29.1.2014.

U današnjem broju „Narodnih novina“ objavljen je natječaj za prijam u službu u Grad Opatiju na tri radna mjesta, i to:

  1. viši stručni suradnik za tehničke poslove (1 izvršitelj, m/ž) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša
  2. viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda (1 izvršitelj, m/ž) u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti
  3. viši stručni suradnik- informatičar (1 izvršitelj, m/ž) u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti

Obavijest o objavi natječaja objavljena je i u današnjem broju „Novog lista“, a tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je četvrtak - 06.02.2014. godine.

 

  1. Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za tehničke poslove: obavlja stručneposlove povezane s pripremom, izvođenjem i kontrolom nad radovima izgradnje poslovnih i komunalnih objekata, vodi poslove dokumentacije te brigu oko izrade potrebnih projekata te pribavljanje dozvola i suglasnosti za radove od interesa za Grad, obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,60, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.120,56 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda: provodi i prati naplatu gradskih prihoda, priprema i obrađuje podatke za razrez poreza na tvrtku i poreza na kuće za odmor te vodi upravni postupak za razrez navedenih poreza, priprema i obrađuje podatke za ovrhu javnih prihoda, obavlja poslove u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate, kontaktira s obveznicima vezano za plaćanja javnih prihoda, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka. Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.120,56 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik- informatičar: razvoj i održavanje Geo informacijskog sustava - GIS Grada i povezivanje GIS-a i podatkovnog KIS-a, koordinacija između vanjskih korisnika i Grada u korištenju GIS-a, vodi evidenciju prostornih podataka u GIS-u koji su u nadležnosti Grada (adrese, prost. planovi, izgradnja, imovina... ), obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.120,56 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

 

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

  1. za radno mjesto viši stručni suradnik za tehničke poslove; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)- članci 96.-121., Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) cijeli tekst, Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13) članci 23.- 30., Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (SN P-GŽ 22/10) cijeli tekst,  Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Opatije (SN P-GŽ 29/95 i 5/07) cijeli tekst, Zakon o gradnji (NN 153/13) cijeli tekst, Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) cijeli tekst, informacije o Gradu Opatiji i njegovim aktivnostima sadržane na web-stranici Grada.

 

  1.  za radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) – cijeli tekst, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (SN P-GŽ 8/13- proč. tekst) cijeli tekst, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka Ustavnog suda RH, 73/08, 25/12) cijeli tekst, Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13) cijeli tekst, Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10, 112/12) cijeli tekst, Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) članci  22.- 32, Odluka o porezima Grada Opatija (SN P-GŽ 37/11, 5/12, 7/13) cijeli tekst, Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12) cijeli tekst, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13) cijeli tekst, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Opatija za 2014.godinu (SN P-GŽ 45/13) članci  21.-23., informacije o Gradu Opatiji i njegovim aktivnostima sadržane na web-stranici Grada.

 

  1. za radno mjesto viši stručni suradnik- informatičar; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 96.-121., Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08) cijeli tekst, Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) cijeli tekst, Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12) glava 25., Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11) cijeli tekst, Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04) cijeli tekst, Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) cijeli tekst, informacije o Gradu Opatiji i njegovim aktivnostima sadržane na web-stranici Grada.

 

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio pisanom testiranju i intervjuu povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Kandidat koji na temelju ukupnih rezultata bude imao najviše bodova bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Grada.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr

 

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU