Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina

Datum: 11.5.2017.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluka Gradonačelnika od 27.02.2017., 10.04.2017. i 11.04.2017., Grad Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA

 

I.                 Predmet prodaje su:

 

1.      169/243 dijela k.č. 414- šuma od 243 m2, upisana u zk ul. 50, KO Ika- Oprić        prikazana na skici izrađenoj od strane GRUND d.o.o., koji dio obuhvaća          zemljište izvan planiranog proširenja nerazvrstane ceste

 

Početna cijena: 62.617,50 kuna

Jamčevina:  6.261,75 kuna

 

Napomena:

               Kupac  će se ugovorom obvezati da po provedbi parcelacije k.č. 414, KO Ika- Oprić prema UPU  Ika - Oprić (SN PGŽ 12/11) i skici izrađenoj od strane GRUND d.o.o. izda Gradu Opatija tabularnu ispravu podobnu za upis prava vlasništva na dijelu koji obuhvaća proširenje nerazvrstane ceste u kvadraturi od 74 m2 u cijelosti, dok će Grad Opatija izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na preostalom dijelu parcele koji odgovora kvadraturi od 169 m2 na ime kupca u cijelosti.

 

2.      k.č. 392- Mornarska, uređeno zemljište od 71 m2,upisano u zk uložak 311 KO Ičići

 

Početna cijena: 104.529,50 kuna

Jamčevina: 10.452,95 kuna

 

3.      k.č. 1620/2 od 58 m2, KO Opatija (nova izmjera) upisana u zk uložak 580, koja odgovora ranijoj k.č.1033/46 od 40 m2, KO Veprinac

 

Početna cijena: 94.817,50 kuna

Jamčevina: 9.481,75 kuna

 

4.      k.č.  88/1- oranica od 277 m2, KO Pobri upisana u zk uložak 725

              

               Početna cijena: 102.917,50 kuna

               Jamčevina: 10.291,75 kuna

 

 

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu i u slučaju kada je predviđena obročna otplata).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“

 

II.               Predmet zakupa je:

1.      dio z.č. 1941/1, KO Vasanska od 55 m2 prikazan na skici izmjere  Geoprojekta d.d. Opatija od srpnju 2016. godine

 

Namjena:  uređenje i korištenje zemljišta kao parkirališnog prostora

Trajanje zakupa: do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno – planskom dokumentacijom , odnosno najduže na rok od 10 godina.

 

 

Početni iznos mjesečne zakupnine: 175,00 kuna mjesečno uvećano za iznos PDV-a, u prvom mjesecu korištenja uvećano za troškove objave natječaja i troškove procjene u iznosu od 4.317,50 kuna

 

Jamčevina: 453,62 kune

 

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja niti izvođenje drugih radova. Iznimno na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje zelenih površina, za poljoprivredu obradu i slične namjene, uz prethodnu suglasnost Grada, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja. Uz zahtjev za odobrenje, zakupac je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (idejno rješenje i sl.)

       Grad Opatija će zakupcu predati u posjed zakupljenu nekretninu na dan zaključenja ugovora.

 

Nekretnine se daju u zakup prema viđenom stanju.

 

III.SADRŽAJ PONUDE:

               Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

               Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. srpnja 2017. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

 

IV. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

               Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

               Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka neće se razmatrati.

V.               ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

-Ugovor o zakupu u obliku ovršne isprave s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

VI. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

               -15 dana od zaključenja ugovora.

 

               U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospjeća do dana plaćanja.

               Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

               Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

                U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

               Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VII. PLAĆANJE ZAKUPNINE:

 

               Zakupnina se plaća mjesečno do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec

               Zakupnina za prvi mjesec korištenja se plaća uvećana za troškove vještačenja i  objave                natječaja.

               U slučaju zakašnjenja plaćanja zakupnine Grad Opatija će zakupcu obračunati                zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja.

                             

               Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

              

               Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u zakupninu za prvi mjesec korištenja, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

                Troškove provedbe ugovora snosi zakupnik.

 

VIII.          OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

               Ponude će se otvarati 29. svibanja 2017. godine u  13,00 sati u Uredu Grada.

               Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

               U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

               Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik.

               Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

               Grad Opatija može odustati od prodaje i zakupa u svako doba prije zaključenja ugovora.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v.r.