Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sportskoj dvorani "Marino Cvetković"

Datum: 19.1.2015.

Na temelju stavka 3. članka 1. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12 i 50/12, 39/13, 5/14 i 32/14), direktor OPATIJA 21 d.o.o. Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U SPORTSKOJ DVORANI

“MARINO CVETKOVIĆ” U OPATIJI

 

             Predmet zakupa su poslovni prostori u Sportskoj dvorani “Marino Cvetković” u Opatiji i to:

            U prizemlju ugostiteljski prostor površine 175,42 zatvorenog prostora, pomoćni prostor ispod stepeništa i  terase površine 100,00 m² namjenjen za djelatnost restorana i jedan pomoćni prostor na I. katu pvršine  43,19 m² namjenjen obavljanju jednostavnih ugostiteljskih usluga.

             -   stanje prostora:  oba prostora u potpunosti su uređena i opremljena ugostiteljskom   opremom.

 -    početni iznos mjesečne zakupnine:  10.023,74 kuna,  uvećano za PDV.

              -    trajanje zakupa: 5 godina.

           

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

            - osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),

            - podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

- dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

- dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

- izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati OPATIJA 21 d.o.o. neopozivu garanciju poslovne banke na iznos 6-o mjesečne zakupnine, važeće za razdoblje od godine dana, s obvezom produživanja prije njenog isteka, za svaku sljedeću godinu dok ugovor o zakupu traje.

- izjava mora biti popraćena obvezujućim pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu  garanciju plativu na prvi poziv u visini 6-o mjesečne zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade. Obvezujuće pismo namjere banke mora vrijediti od datuma otvaranja ponuda do dana potpisivanja ugovora o zakupu. Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa 6-o mjesečne zakupnine unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje.

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je OPATIJA 21 d.o.o., ovlašteno iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,

- izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 11/12 i 50/12, 39/13, 5/14 I 32/14 ) te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor kompletno opremljen i uređen sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora, te da ga  preuzima  u viđenom stanju i da  se u slučaju dodatnih uređenja, za koja je potrebna suglasnost zakupodavca, ista obvezuje urediti o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),

- izjavu natjecatelja da je upoznat da s opremom i inventarom mora postupati pažnjom dobrog gospodara i da se obvezuje sve kvarove popraviti vlastitim sredstvima, bez prava na povrat. Primpredajnim zapisnikom utvrditi će se  stanje i opremljenost prostora sa detaljnim popisom opreme i inventara.

- izjavu natjecatelja da će u pomoćnom prostoru na I. katu obavljati prigodnu prodaju za cijelo vrijeme održavanja manifestacija.

- izjavu natjecatelja da će omogućiti učenicima Ugostiteljske škole Opatija obavljanje praktične nastave u poslovnom prostoru koji je predmet ovog natječaja, a prema dogovoru sa ravnateljem škole

            - opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,

            - dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za PDV. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja OPATIJA 21 d.o.o., koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

- potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati.

            Garantni polog se uplaćuje na račun OPATIJA 21 d.o.o., br.HR2323600001102042758 poziv na broj: 500-OIB, Zagrebačka banka, s napomenom- sudjelovanje na natječaju-

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Uvid u poslovni prostor može se izvršiti dana  21. siječnja (srijeda) 2015. godine  u vremenu  od 10,00 do 12,00 sati u Sportskoj dvorani “Marino Cvetković”

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: OPATIJA 21 d.o.o., Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTORI U DVORANI “MARINO CVETKOVIĆ”,  - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana 09. veljače  (ponedjeljak) u 13 sati, u vijećnici Grada Opatija, M.Tita 3.

Uvođenje u posjed nakon potpisa ugovora o zakupu i predaje sredstva osiguranja plaćanja.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana  od dana primopredaje prostora.

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih,  a nepodmirenih dugovanja prema OPATIJA 21 d.o.o. I Gradu Opatija.

            Direktor OPATIJA 21 d.o.o.,  zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

                                                                                              DIREKTOR

                                                                                              OPATIJA 21 d.o.o.

                                                                                              Mladen Sinožić, dipl.ing.