Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Datum: 12.4.2016.

Na temelju točke 5. stavka 1. članka 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14 i 34/15), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Predmet zakupa su sljedeći poslovni prostori u Opatiji:

1.    poslovni prostor na prvom katu zgrade u Opatiji, M. Tita 87, površine  11,57 m²

            -    stanje prostora:  uređen poslovni prostor,

      -     namjena: kancelarija za političku stranku,

               -    početni iznos mjesečne zakupnine: 387,31 kuna uvećano za iznos PDV-a,

            -    trajanje zakupa: 5 godina.

   

2.   poslovni prostor Vela Učka 15, površine 41,59 m² zatvorenog prostora i 9,48 m²    terase

              -   stanje prostora:  djelomično uređen poslovni prostor,

                 -   namjena: café bar

             -   početni iznos mjesečne zakupnine: 1.488,86 kuna uvećano za iznos PDV-a

             -   trajanje zakupa: 5 godina

 

          3.     poslovni prostor na 1. katu zgrade Radnička 1, površine  47,00 m2

              -   stanje prostora: djelomično uređen poslovni prostor,

              -   namjena:  kancelarije,

             -   početni iznos mjesečne zakupnine:  4.719,98 kuna uvećano za iznos PDV-a,

             -   trajanje zakupa: 5 godina

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

            - osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe, podatke o upisu u registar obrtnika i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),

            -  podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

- dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

- dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

- izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeća za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedeće razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje.

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veća od vrijednosti ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste.

Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje. (odredbe o sredstvima osiguranja plaćanja ne odnose se na poslovni prostor pod rednim brojem 1)

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,

- izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor uređen. (za poslovni prostor pod rednim brojem 1)

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor djelomično uređen. ( za poslovni prostor pod rednim brojem 2 i 3)

- opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,

            - dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećane za PDV. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

- potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

            Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Opatije, HR5723600001830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7811 - OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 14. travnja (četvrtak) 2016.godine i to: poslovni prostor pod rednim brojem 1 od 9,00 do 9,30 sati, poslovni prostor pod rednim brojem 3 od 10,00 do 10,30 sati i poslovni prostor pod rednim brojem 2 od 11,30 do 12,00 sati   kao i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

           

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, sa naznakom adrese prostora - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana 02.05.2016. (ponedjeljak) godine u 13,00 sati, u zgradi Grada Opatije - vijećnica, M.Tita 3.

Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu u poslovnom prostoru pod rednim brojem 1 i 2, a u roku od 90 dana u poslovnom prostoru pod rednim brojem 3,     

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja. 

            Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                  Ivo Dujmić, ing.