Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Datum: 3.11.2014.

Na temelju točke 5. članka 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/2, 39/13 i 5/14) gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

        Predmet zakupa su poslovni prostor u Opatiji i to :

           1.    poslovni prostor u prizemlju zgrade Jurja Dobrile 12, površine  54,00 m2

             -   stanje prostora:  djelomično uređen poslovni prostor,

              -    namjena:  kancelarije,

             -   početni iznos mjesečne zakupnine:  3.188,69 kuna uvećano za iznos PDV-a,

             -   trajanje zakupa: 5 godina

 

          2.     poslovni prostor u prizemlju zgrade Maršala Tita 88, površine 51,88 m2

             -   stanje prostora:  neuređen poslovni prostor,

             -    namjena:  kancelarije,

             -   početni iznos mjesečne zakupnine:  5.210,00 kuna uvećano za iznos PDV-a,

             -   trajanje zakupa: 5 godina

 

           3.     poslovni prostor na 1. katu zgrade Radnička 1, površine  47,00 m2

              -   stanje prostora: djelomično uređen poslovni prostor,

             -    namjena:  kancelarije,

             -   početni iznos mjesečne zakupnine:  4.719,98 kuna uvećano za iznos PDV-a,

             -   trajanje zakupa: 5 godina

 

           4.  poslovni prostor u prizemlju zgrade Vladimira Nazora 3 u Opatiji - Kulturni dom “Zora” kancelarija površine 64,75 m2 

            -    stanje prostora:  uređen poslovni prostor,

                -    namjena: kancelarija

            -    početni iznos mjesečne zakupnine: 5.698,00 kuna uvećano za iznos PDV-a

            -    trajanje zakupa: 5 godina

 

          5.   poslovni prostor na 1. katu zgrade Vladimira Nazora 3 u Opatiji-Kulturni dom “Zora”                                                                                                    kancelarija površine 39,75 m2                   

             -   stanje prostora:  uređen poslovni prostor,

                -    namjena: kancelarija

            -   početni iznos mjesečne zakupnine: 3.498,00 kuna uvećano za iznos PDV-a

            -   trajanje zakupa: 5 godina

               

          6.    poslovni prostor u prizemlju zgrade Andrije Štangera 28 u Opatiji površine 23,00 m2

             -    stanje prostora:   uređen poslovni prostor,

             -     namjena:  umjetnički atelje

             -    početni iznos mjesečne zakupnine:  277,17 kuna uvećano za iznos PDV-a

             -    trajanje zakupa: 5 godina

 

 

            PONUDE MORAJU SADRŽAVATI: 

              - osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o OIB-u, obrtnicu i rješenje o obrtu, dokaz o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe, ponuđači zainteresirani za poslovni prostor pod rednim brojem 6. mogu dostaviti i dokaz o članstvu u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika),

            - podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

- dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

- dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

- izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos 6-o mjesečne zakupnine (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini 6-o mjesečne zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeća za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedeće razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje.

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veća od vrijednosti 6-o mjesečne zakupnine. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste.

Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa 6-o mjesečne zakupnine unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje.

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate. Odredbe o dostavi sredstava osiguranja plaćanja ne odnose se na ponuđače zainteresirane za dodjelu u zakup poslovnog prostora pod rednim brojem 6.

- izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor djelomično uređen, ( za poslovne prostore pod renim brojevima 1 i 3)

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor neuređen, ( za poslovne prostore pod renim brojevima 2)

              - izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor uređen sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije, te da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca), (za poslovne prostore pod rednim brojevima 4, 5 i 6)

- opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,

            - dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu), 

- potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

            Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Opatije, br. 2360000-1830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: 68 7811- OIB za fizičke osobe ili MB za pravne osobe, te OIB.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 04. studenog (utorak) i to:

- poslovni prostor pod rednim brojem 1. od 9,00 do 9,30   sati

- poslovni prostor pod rednim brojem 2. od 9,45 do 10,15 sati

- poslovni prostor pod rednim brojem 3. od 10,30 do 11,00 sati

- poslovni prostor pod rednim brojem 4.i 5. od  11,30 do 12,00 sati

- poslovni prostor pod rednim brojem 6. od 12,30 do 13,00 sati

 i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnih prostora.

           

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, sa naznakom adrese prostora - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana 21.studenog  u 13,00 sati, u zgradi Grada Opatije - vijećnica, M.Tita 3.

Uvođenje u posjed odmah po potpisivanju ugovora.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana  od dana potpisa ugovora o zakupu za poslovne prostore pod rednim brojem 4.5.i 6., u roku od 60 dana za poslovne prostre pod rednim brojem 1. i 3. i u roku od 90 dana za poslovni proctor pod rednim brojem 2.

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja. 

            Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

           

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                  Ivo Dujmić, ing.