Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u sportskoj dvorani "Marino Cvetković"

Datum: 19.9.2012.

Na temelju stavka 3. članka 1. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12), direktor OPATIJA 21 d.o.o. Opatija raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U SPORTSKOJ DVORANI

“MARINO CVETKOVIĆ” U OPATIJI

             Predmet zakupa su poslovni prostori u dvorani “Marino Cvetković” u Opatiji i to:

1.         U prizemlju ugostiteljski prostor površine 175,42 m2 zatvorenog prostora,  terase površine 100,00 m2 i jedan pomoćni prostor na I. katu pvršine  43,19 m2.

             -    stanje prostora:   uređeni poslovni prostor,

-    namjena: bistro,

             -    početni iznos mjesečne zakupnine:  19.300,20 kuna, uvećano za PDV.

             -    trajanje zakupa: 5 godina.

 

2.         Poslovni prostor koji se sastoji od:

                      prostora na I. katu  površine 39,86 m2

     -    stanje prostora:   uređeni poslovni prostor,

     -    namjena: caffe bar

                 -    početni iznos mjesečne zakupnine:  3.026,22 kuna, uvećano za PDV.

                  -    trajanje zakupa: 5 godina  

                       i

             prostora na I. i II. katu ukupne površine 693,81 m2 namijenjen fitness centru i teretani sa pratećim sadržajima (sportska rekreacija, sportska poduka i trening djece i mladeži, sportska obuka, organizacija i provođenje treninga radi pripreme za natjecanja itd.)

                 -   početni iznos mjesečne zakupnine:  26.337,47 kuna, uvećano za PDV.

                 -   trajanje zakupa: 5 godina

                

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

            - osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),

            - podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

- dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

- dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

- izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati OPATIJA 21 d.o.o.neopozivu garanciju poslovne banke na iznos 12-o mjesečne zakupnine, važeće za razdoblje od godine dana, s obvezom produživanja prije njenog isteka, za svaku sljedeću godinu dok ugovor o zakupu traje.

- izjava mora biti popraćena obvezujućim pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu  garanciju plativu na prvi poziv u visini 12-o mjesečne zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Obvezujuće pismo namjere banke mora vrijediti od datuma otvaranja ponuda do dana potpisivanja ugovora o zakupu, odnosno najduže do 02. lipnja 2013.godine. Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa 12-o mjesečne zakupnine unaprijed za svaku godinu dok ugovor o zakupu traje.

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je OPATIJA 21 d.o.o., ovlašteno iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,

- izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

- izjavu natjecatelja da je upoznat da će  poslovni prostor biti uređen sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora, te da će ga  preuzeti  u viđenom stanju i da  će ga opremiti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),

- izjavu natjecatelja za prostor pod rednim brojem 1. da će u pomoćnom prostoru na I. katu obavljati prigodnu prodaju za cijelo vrijeme održavanja manifestacija.

            - izjavu natjecatelja da je suglasan da se nakon primopredaje poslovnog prostora zaključi dodatak ugovora o zakupu ako bude utvrđeno da je došlo do promjene površine poslovnih prostora,

            - opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,

            - dokaz o uplati garantnog pologa - jamčevine  u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za PDV-e. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja OPATIJA 21 d.o.o., koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

- potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati.

            Jamčevina se uplaćuje na račun OPATIJA 21 d.o.o., br. 2360000-1102042758 poziv na broj: 500- OIB, Zagrebačka banka, s napomenom- sudjelovanje na natječaju-

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

             - za poslovni prostor pod rednim brojem 2. najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ukupni iznos zakupnine.

Uvid u projektnu dokumentaciju može se izvršiti dana  21.rujna (petak) 2012. godine  u vremenu  od 8,00 do 12,00 sati u zgradi M. Tita 3 Opatija – kancelarija direktora Opatija 21 d.o.o.

           

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: OPATIJA 21 d.o.o., Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTORI U DVORANI “MARINO CVETKOVIĆ”, sa naznakom rednog broja prostora - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana 11. listopada  2012. godine (četvrtak) u 13 sati, u vijećnici Grada Opatija, M.Tita 3.

Uvođenje u posjed nakon ishodovanja uporabne dozvole za objekt.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 30_dana  od dana primopredaje prostora.

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih,  a nepodmirenih dugovanja prema OPATIJA 21 d.o.o. i Gradu Opatija.

            Direktor OPATIJA 21 d.o.o.,  zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

                                                                                                DIREKTOR

                                                                                                OPATIJA 21 d.o.o.

                                                                                                Mladen Sinožić, dipl.ing.