Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Datum: 18.9.2014.

Na temelju članka 3. stavak 1. točke 5.  Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12, 39/13 i 5/14), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

             Predmet zakupa su  poslovni prostor u Opatiji i to:

 

             1. poslovni prostor   u  prizemlju zgrade Giuseppea Verdia 23, površine 112,26 m2

  • stanje prostora:  potpuno uređen poslovni prostor,
  • namjena: čuvanje arhivske građe,
  • početni iznos mjesečne zakupnine:  2.898,90  kuna uvećano za iznos PDV-a,
  • trajanje zakupa: 5 godina

 

            2. poslovni prostor  u Iki, Primorska b.b.,  površine 13,33 m2

  • stanje prostora:  potpuno uređen poslovni prostor,
  • namjena: putnička agencija,
  • početni iznos mjesečne zakupnine:  1.124,48  kuna uvećano za iznos PDV-a,
  • trajanje zakupa: 5 godina

 

                PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

               

                 - osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),

 

                 -  podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,   

               

                - dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

 

                - dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

 

                - izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos 6-o mjesečne zakupnine (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini 6-o mjesečne zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeća za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedeće razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje.

 

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veća od vrijednosti 6-o mjesečne zakupnine. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste.

 

Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa 6-o mjesečne zakupnine unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje.

 

                - izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,

 

                - izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

 

                - izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor uređen sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije, te da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),

        - izjavu natjecatelja kojom se obvezuje, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, dostaviti dokaz  o korištenju sanitarnog čvora u blizini poslovnog prostora ( za poslovni prostor pod rednim brojem 2)       

 

                - opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati

 

                 - dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

 

                - potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

 

            Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Opatije, HR5723600001830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7722 - OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

 

 

                KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

 

                - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Poslovni prostori mogu se pogledati dana  22.rujna 2014. godine (ponedjeljak) i to poslovni prostor pod brojem 1 u vremenu od  9,00-9,30 sati , a poslovni prostor pod rednim brojem 2 u vremenu od  11,00-11,30 sati kao i izvršiti uvid u zapisnik s utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

               

                DOSTAVLJANJE PONUDA:

 

                - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, s naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR S NAZNAKOM ADRESE PROSTORA,  - NE OTVARATI", najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

 

                Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima koje zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

 

                Javno otvaranje ponuda održati će se dana  10. listopada  (petak) 2014. godine  u 13,00 sati, u zgradi Grada Opatije - vijećnica, M.Tita 3.

 

Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.

 

                Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana  od dana potpisa ugovora o zakupu.

 

                Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja.

 

                Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

                                                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                                                 Ivo Dujmić, ing.