Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Datum: 14.7.2014.

Na temelju članka 3. stavak 1. točke 5.  Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12, 39/13 i 5/14), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

             Predmet zakupa su poslovni prostori u Opatiji i to:

 

            1. poslovni prostor u  prizemlju zgrade Giuseppea Verdia 23, površine 112,26 m2

        -  stanje prostora:  potpuno uređen poslovni prostor,

        -  namjena: grafičko-izdavačka djelatnost,

        -  početni iznos mjesečne zakupnine:  2.705,70  kuna uvećano za iznos PDV-a,

        -  trajanje zakupa: 5 godina

 

            2. poslovni prostor u prizemlju zgrade V. C. Emina 3, površine 8,00 m2

             -    stanje prostora:   uređen poslovni prostor,

             -     namjena:  kancelarija za političku stranku,

             -    početni iznos mjesečne zakupnine:  267,80 kuna uvećano za iznos PDV-a

             -    trajanje zakupa: 5 godina

 

            PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

           

             - osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe, rješenje o upisu političke stranke u upisnik nadležnog registra za poslovni prostor pod rednim brojem 2, podatke o OIB-u),

 

             -  podatke o dosadašnjem radu natjecatelja, 

           

            - dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

 

            - dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

 

            - izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos 6-o mjesečne zakupnine (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini 6-o mjesečne zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeća za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedeće razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje. (za poslovni prostor pod rednim brojem 1)

 

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veća od vrijednosti 6-o mjesečne zakupnine. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste.(za poslovni prostor pod rednim brojem 1)

 

Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa 6-o mjesečne zakupnine unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje.(za poslovni prostor pod rednim brojem 1)

 

            - izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate, (za poslovni prostor pod rednim brojem1)

 

            - izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

 

            - izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor uređen sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije, te da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),

 

            - opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati

 

             - dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

 

            - potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

 

            Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Opatije, HR5723600001830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7722 - OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

 

 

            KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

 

            - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Poslovni prostori mogu se pogledati dana  17. srpnja 2014. godine (četvrtak) i to poslovni prostor pod rednim brojem 1 u vremenu od 8,30-9,00 sati, a poslovni prostor pod rednim brojem 2 od 9,30-10,00 sati kao i izvršiti uvid u zapisnik s utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

           

            DOSTAVLJANJE PONUDA:

 

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, s naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, s adresom prostora - NE OTVARATI", najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

 

            Ponude za natječaj podnose se na obrascima koje zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

 

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana 01. kolovoza (petak) 2014. godine  u 13,00 sati, u zgradi Grada Opatije - vijećnica, M.Tita 3.

 

Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.

 

            Zakupnici su dužni početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana  od dana potpisa ugovora o zakupu.

 

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja.

 

            Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

                                                                                               GRADONAČELNIK

                                                                                                  Ivo Dujmić, ing.