Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNOG TUNELSKOG SKLONIŠTA U MIRU

Datum: 14.12.2016.

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih tunelskih skloništa u miru ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 27/06), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na temelju Odluke gradonačelnika Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNOG TUNELSKOG SKLONIŠTA U MIRU

 

 

            Predmet zakupa je tunelsko sklonište na lokaciji između Kumičićeve ulice i Ulice Augusta Šenoe u Opatiji sa ulazom iz Ulice Augusta Šenoe u blizini dječjeg vrtića., površine 150,00 m2   

            -    stanje prostora: prema viđenju. Izabrani ponuditelj dužan je sklonište urediti  i

privesti ugovorenoj namjeni o svom trošku bez prava na povrat sredstava,

            -    namjena:  uzgoj raznih vrsta gljiva

            -    početni iznos mjesečne zakupnine – 27,00 kn/m2 uvećano za iznos PDV-a

            -    trajanje zakupa:  5 godina, odnosno do stupanja na snagu početka primjene

odgovarajućih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje zaštite i spašavanja, ukoliko bi odredbe tih propisa bitno izmjenile postojeći zakupni odnos.

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

            - osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o OIB-u, obrtnicu i rješenje o obrtu, dokaz o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe.

            - podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

- dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti,

            - opis djelatnosti koja će se obavljati,

- dokaz o uplati jamčevine u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu. Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u naknadu za korištenje prostora.

- izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora  izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru.

 

            Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Opatije, br. 2360000-1830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: 68 7811-OIB za fizičke i pravne osobe.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koji je ponudio najvišu cijenu zakupa, ako svi ostali elementi ponude udovoljavaju uvjetima natječaja.

Sklonište se može pogledati dana 19.prosinca (ponedjeljak) 2016. godine  u vremenu  od 9,00 do 9,30 sati  kao i izvršiti uvid u zapisnik o stanju i opremljenosti skloništa.

           

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNOG TUNELSKOG SKLONIŠTA U MIRU Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja  - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana 03. siječnja (utorak) 2017. godine u 13,00 sati, u vijećnici Grada Opatija, M.Tita 3.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana obavijesti o izboru, preuzeti prostor i sklopiti ugovor o zakupu.

            Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu, ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

            Ugovor o zakupu mora se sklopiti kao ovršna isprava, a trošak ovrhe podmiruje zakupnik.

            Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji u cijelosti nemaju na dan podnošenja ponude podmirene obveze prema Gradu Opatiji.

 

 

 

                                                                                               GRADONAČELNIK

                                                                                                   Ivo Dujmić, ing.