Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

N A T J E Č A J ZA PRODAJU I ZAKUP

Datum: 12.1.2016.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 , 143/12 i 152/14),  članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine“ Primorsko-goranske županije“,broj 47/09), Odluka Gradonačelnika od 2. prosinca 2015., 3. prosinca 2015. i  10. prosinca 2015.godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU I ZAKUP

 

  1. PREDMET PRODAJE SU:

 

1. - kč. 704 od 264 m2 upisana u z.k.ul. 277  KO Ičići

 

Početna cijena: 195.131,67 kuna

Jamčevina: 19.513,17 kuna

 

2. -  6/32 dijela grč. 29 gospodarska zgrada od 29 m2 upisana u z.k.ul. 1897 KO     Puharska,

 

Početna cijena: 5.570,12 kuna

Jamčevina: 557,00 kuna

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

3.  šest (6) odvojenih kontejnera, obilježenih brojevima 1-6

 

Početna cijena jednog kontejnera: 13.898,34 kuna, uvećano za PDV

Jamčevina: 1.389,83 kune

            NAPOMENA: kontejneri se mogu, uz najavu,  pogledati u Jurdanima, Jurdani 50b (sjedište Komunalca d.o.o.), od ponedjeljka do petka od 8,00 do 14,00 sati.

 

Grad Opatija će novim vlasnicima kontejnere predati u posjed  nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

 

  1. PREDMET ZAKUPA JE:

           

  • dio od 33 m2  z.č. 1941/1, ko Vasanska, prema skici izmjere izrađenoj od strane Geoprojekta d.d. Opatija od travnja 2015. godine

 

            Namjena:  uređenje i korištenje zemljišta kao parkirališnog prostora

            Trajanje zakupa: do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno – planskom dokumentacijom , odnosno najduže na rok od 10 godina.

            Početna cijena:  99,00 kuna mjesečno, uvećano za PDV, u prvom mjesecu korištenja uvećano za troškove objave natječaja i troškove procjene u iznosu od 3.131,67 kuna

            Jamčevina: 323,06 kuna

 

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja niti izvođenje drugih radova. Iznimno na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje zelenih površina, za poljoprivredu obradu i slične namjene, uz prethodnu suglasnost Grada, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja.

            Grad Opatija će zakupcu predati u posjed zakupljene nekretnine danom uplate jednomjesečne naknade uvećane za PDV i troškove vještačenja i objave natječaja.

           

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB),  dokaz o uplaćenoj jamčevini, te oznaku predmeta natječaj za koji se podnosi ponuda, a u slučaju ponude za kupnju kontejnera i  broj na  kontejneru za koji podnosi ponudu.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR 68-7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 29. veljače 2016. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

III.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku 15 dana od objave natječaja, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAKUP - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

  • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, a ugovor o zakupu se zaključuje u obliku ovršne isprave

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

            -     15 dana od zaključenja ugovora,

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

  1. PLAĆANJE ZAKUPNINE

      Zakupnina se plaća mjesečno do 20 tog u mjesecu, za tekući mjesec.

            Zakupnina za prvi mjesec korištenja, uvećana za troškove vještačenje i  objave natječaja, plaća se u roku 15 dana od zaključenja ugovora.

            U slučaju zakašnjenja plaćanja zakupnine Grad Opatija će zakupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

            Uplaćena jamčevina obračunava se u zakupninu za prvi mjesec korištenja.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            Troškove ovjere ugovora snosi zakupac.

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati 1. veljače 2016. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

             Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača  donosi Gradonačelnik.

            Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik:

                                                                    Ivo Dujmić, ing.