Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina i razvrgnuće suvlasničke zajednice

Datum: 6.3.2014.

            Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09), Odluka Gradskog vijeća od 24. veljače 2014. godine, Odluke Gradonačelnika od 20. studenog 2013. godine i Odluke Gradonačelnika od 18. studenog 2013. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA I RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

 

  1. Predmet prodaje su:

 

  1. z.č. 1900/4 od 312 m2, ko Vasanska

Početna cijena: 564.765,87 kuna

Jamčevina: 56.476,58

 

  1. z.č. 513/1 od 684 m2, ko Oprić

            Početna cijena: 860.604,75 kuna

            Jamčevina: 86.060,47

 

  1. 816/1440 dijela z.č. 1171/7 od 223 m2, ko Veprinac        

            Početna cijena: 80.660,07 kuna

            Jamčevina: 8.066,00 kuna

 

  1. ½ dijela k.č. 959 od 274 m2, ko Ika-Oprić

            Početna cijena: 257.962,75  kuna

            Jamčevina: 25.796,27 kuna

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

  1. Predmet razvrgnuća suvlasničke zajednice je:
  1. k.č. 929/1 upisana u zk uložak broj 596, ko Ika – Oprić,  dvorište i kuća broj 4., vlasništvo Grada Opatije u ½ dijela i drugih suvlasnika u ½ dijela, a koja se nalazi na adresi Antona Brumnjaka 4, Ika prema elaboratu posebnih dijelova zgrade izrađenom u veljači 2013. godine po ovlaštenoj inženjerki geodezije Tatjani Radetić dipl. ing. geod. iz GEOX d.o.o. Matulji,a koji je potvrđen od Primorsko – goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava u Opatiji  18. travnja 2013. godine, KLASA: 361-03/13-07/18, URBROJ: 361-03/13-07/18, prema kojem je:

 

- Grad Opatije vlasnik u udjelu 1/1 stana broj 2 na I katu zgrade, koji se sastoji od hodnika, kuhinje, dnevnog boravka, dvije sobe i kupaonice ukupne površine 80,74 m2, s pripadkom dva balkona na I katu, tri sobe na tavanu, sveukupne površine 136,37 m2, u nacrtu sve označeno plavom bojom, a koji je povezan sa 54/100 dijela cijele nekretnine označene kao k.č. 929/1 upisane u zk uložak broj 596, ko Ika – Oprić , u vrijednosti od 1.093.321,30 kuna, a

- Drugi suvlasnici su vlasnici svaki u ½ dijela stana broj 1 u prizemlju zgrade, koji se sastoji od hodnika, kuhinje, tri sobe i kupaonice ukupne površine 72,48 m2 s pripadkom tri sobe i hodnik u suterenu i WC i spremište u prizemlju zgrade, sveukupne površine 114,10 m2, u nacrtu sve označeno crvenom bojom, a koji je povezan sa 46/100 dijela cijele nekretnine označene kao k.č. 929/1 upisane u zk uložak broj 596, ko Ika – Oprić , u vrijednosti od 1.093.321,30 kuna.

 

Najpovoljniji natjecatelj snosi troškove objave natječaja i troškove procjene u iznosu od 4.493,75 kuna.

Grad Opatija će vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na nekretnini nakon isplate troškova objave natječaja i troškova procjene u cijelosti.

 

III.      SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime,OIB, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro - račun Proračuna Grada Opatije broj: HR57223600001830200000, poziv na broj: HR68-7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 30.04. 2014. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

IV.       ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA I RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE - NE OTVARATI".

 

V.        ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

  • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

VI.       ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE I TROŠKOVA

             -     30 dana od zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I, brojem 1 i 2

             -     15 dana od zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I,brojem 3 i 4

             -     15 dana od zaključenja ugovora za razvrgnuće suvlasničke zajednice za nekretninu pod točkom II, brojem 1.                    

           

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VII.     OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati  24. 03. 2014. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

            Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo.

            Nadležno tijelo zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

                                                                                              GRAD OPATIJA

                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.