Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 4.2.2018.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluke Gradskog vijeća od 28. studenog 2017. godine, 31. siječnja 2018. godine i Odluke Gradonačelnika od 03.siječnja.2018.godine, 04.siječnja.2018. godine i 25.siječnja.2018. godine Grad Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

  1. Predmet prodaje su:

 

1. k.č. 1514- šuma od 483 m2, upisana u zk uložak 260, k.o. Opatija (n.i.)

    k.č. 1515- šuma od 80 m2, upisana u zk uložak 259, k.o. Opatija (n.i.)

    k.č. 1517/1- šuma od 133 m2 , upisana u zk uložak  256, k.o. Opatija (n.i.)

    k.č. 1517/2 – šuma od 44 m2, upisana u zk uložak 257, k.o. Opatija (n.i.)

   

Početna cijena: 1.107.261,50 kuna

Jamčevina:  110.726,15 kuna

 

2. k.č. 1027  od 2350 m2 upisana u zk uložak 824, KO Volosko

 

Početna cijena: 3.033.861,50 kuna

Jamčevina:      303.386,15 kuna

 

3. Stan koji se nalazi u zgradi na adresi Nova cesta 12 b sagrađenoj na k.č. 8/1- 2 zgrade i dvorište od 1320 m2, upisanoj u zk ul 883, KO Pobri, koji je u Zemljišnim knjigama    Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji označen kao:           

6. suvlasnički dio 79/100 Etažno vlasništvo 1. stan oznake S6 na nivou 2, koji se sastoji od           ulaza, dnevnog boravka, sobe, kupaonice, hodnika, blagovaonice, kuhinje, trijema, lođe i            balkona površine 55,80 m2

            Energetski razred C.

 

Početna cijena:  499.236,50 kuna

Jamčevina:  49.923,65 kuna

 

Napomena:

            Predmetni stan je u posjedu najmoprimca na temelju zaključenog ugovora o najmu stana   KLASA: 371-05/17-01/03, URBROJ: 2156/01-03-17-3 od 02. svibnja 2017. godine, koji je        zaključen na određeno vrijeme za razdoblje od 10 godina te će kupac stupiti umjesto Grada            Opatije u prava i obveze iz ugovora o najmu stana sukladno članku 570. Zakona o obveznim       odnosima.

 

4. k.č. 520/2 – dvorište od 114 m2, upisano u zk uložak 9, k.o. Volosko

 

Početna cijena: 244.861,50 kuna

Jamčevina:      24.486,15 kuna

 

5. 50/338 dijela k.č. 1299/4 – pašnjak od 338 m2, upisan u zk uložak 1554, k.o. Puharska koji odgovara dijelu  od 50 m2 prikazanom na skici tvrtke Geo- Kvarner d.o.o od 15.11.2017, godine

 

Početna cijena: 26.497,00 kuna

Jamčevina:  2.649,70 kuna

 

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 30. travnja 2018. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 30 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 

  1. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

  1. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

            -30 dana od zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I. redni broj 1,2 i3.

            -15 dana od zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I. redni broj 4 i 5

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

 

            Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

           

            Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

             

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

 

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

  1. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

           

            Ponude će se otvarati 09.03.2018. godine u  13,00 sati u Gradu Opatija, Maršala Tita 3, Opatija.

            Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretnine pod točkom I. redni broj 1,2 i 3 donosi Gradsko vijeće, a za nekretnine pod točkom I. redni broj 4 i 5.

            U slučaju da po natječaju vrijednost najpovoljnije cijene prelazi iznos od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o raspolaganju, odluku o prodaji donosi Gradsko vijeće.

            Gradonačelnik i Gradsko vijeće zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.