Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 13.11.2017.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16), Odluke Gradskog vijeća od 25.09.2017.godine i Odluka Gradonačelnika od 12.10.2017. godine, 18.10.2017. godine, 27.10.2017.godine i izmjene i dopune odluke Gradonačelnika od 08.11.2017. godine Grad Opatija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I.                 Predmet prodaje je:

 

1.            Spremište na tavanu zgrade sagrađene na grč. 215/1, Ko Volosko upisane u zk ul. 360, na nacrtu posebnih dijelova zgrade označenog kao pripadak stana na I katu na nacrtu označeno roza bojom

 

Početna cijena: 28.746,87 kuna

Jamčevina:  2.874,68 kuna

 

Napomena:

               Predmetno spremište je u nacrtu posebnih dijelova zgrade koji je proveden u zemljišnoj knjizi označeno kao sastavni dio stana na I katu zgrade (na nacrtu označeno roza bojom). Kada vlasnik ovog posebnog dijela zajedno sa vlasnicima ostalih posebnih dijelova zgrade izradi i provede nacrt posebnog dijela zgrade kojim će izdvojiti predmetno spremište kao samostalnu uporabnu cjelinu, biti će moguć upis prava vlasništva u zemljišnoj knjizi.

 

2.            2/8 dijela k.č. 831- kuća, dvorišna zgrada, izgrađeno zemljište i dvorište površine 595 m2, upisane u zk.ul. 105 k.o. Ika-Oprič

 

Predmetna nekretnina predstavlja troetažnu stambenu zgradu s poslovnim prostorom (ugostiteljskim objektom) u suterenu ( koji je proširen na terasu ispred zgrade), te dva stana na I katu, dok su u potkrovlju sobe, kupaonica i spremišta. Stanovi na katu imaju direktne ulaze. Nekretnina se nalazi u središtu naselja Ika i ima otvoren pogled na Kvarnerski zaljev, a udaljenost do morske obale je približno 15 m. Zgrada je izgrađena na kosom terenu pa je okućnica sa stražnje strane zgrade u nivou I kata. U okućnici je prizemna dvorišna zgrada sa tri spremišta. U neposrednoj blizini su trgovački, ugostiteljski i stambeni objekti, te lučica i šljunčana plaža. Lokacija je dobra.

 

Predmetna nekretnina nije u posjedu, odnosno suposjedu Grada Opatije, već u posjedu trećih osoba.

 

Energetski razred: D

 

Početna cijena:  1.091.868,52 kune

 

Jamčevina:  109.186,85 kuna

 

 

 

3.            k.č.  88/1- oranica od 277 m2, upisan u zk uložak 725, KO Pobri

 

Početna cijena: 103.496,87 kuna

Jamčevina: 10.349,68 kuna

 

4.            k.č. 727/2 – dvorište 126 m2, upisano u zk uložak 759, KO Ika- Oprić

 

Početna cijena: 92.296,87 kuna

Jamčevina:  9.229,68 kuna

 

 

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu i u slučaju kada je predviđena obročna otplata).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“

 

 

II.           SADRŽAJ PONUDE:

 

               Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

               Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB uplatitelja.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. siječnja 2018. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

 

III.              ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

               Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 

IV.             ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V.               ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

 

- za nekretnine pod točkom I. redni broj 1. i 3. kupoprodajna cijena se plaća u roku 15 dana od dana zaključenja ugovora

- za nekretninu pod točkom I. redni broj 2. kupoprodajna cijena se plaća u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora

 

               - za nekretninu pod točkom I. redni broj 4.kupoprodajna cijena umanjena za iznos jamčevine plaća se u 24 rate, u jednakim mjesečnim obrocima, uz plaćanje kamata prema stopi propisanoj Uredbom o kriterijima i mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomični otpis potraživanja (NN. br. 52/13 i 94/14).

               Obroci dospijevaju na naplatu do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec.        Ukoliko kupac zakasni sa uplatom pojedinog obroka, preostali obroci dospijevaju na naplatu sa prvim narednim danom  nakon isteka dana do kojeg je kupac bio dužan platiti tu ratu.

                Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

 

               Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

              

               Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

                

               U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

 

               Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

 

VI.             OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

              

               Ponude će se otvarati 01.12.2017. godine u  13,00 sati u Uredu Grada.

               Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja. U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

               U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

               Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik za nekretnine pod točkom I redni broj 1,, 3,. i 4., a Gradsko vijeće za nekretninu pod točkom I redni broj 2.

               U slučaju da po natječaju vrijednost najpovoljnije cijene prelazi iznos od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o raspolaganju, odluku o prodaji donosi Gradsko vijeće.

               Gradonačelnik i Gradsko vijeće  zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja.

               Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.v.r.