Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 6.8.2014.

            Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) , Odluke Gradskog vijeća od 21.srpnja 2014.godine i Odluke Gradonačelnika od 24. srpnja 2014. godine , Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

  1. Predmet prodaje su:

 

 

  1. dio z.č. 886, odnosno novonastala 886/1 dvorište od 297 m2, ko Opatija vlasništvo Grada Opatije nastala parcelacijskim elaboratom potvrđenim da je izrađen sukladno lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-350-05/13-03/14 od 26. travnja 2013. godine

 

Početna cijena: 717.600,03 kuna

Jamčevina: 71.760,00 kuna

 

Napomena: Nadležni Područni ured za katastar još nije potvrdio parcelacijski elaborat kojim je cijepana z.č. 886, ko Opatija

 

  1. k.č.932/3 neplodno od 27 m2, upisana u z.k.ul. 1261 KO Ika-Oprić

 

                Početna cijena :  30.938,93 kuna

                Jamčevina: 3.093,89 kuna

 

  1. k.č. 932/2 neplodno od 25 m2, upisana u z.k.ul. 1264 KO Ika-Oprić

 

                Početna cijena: 28.810,93 kuna

                Jamčevina: 2.881,10 kuna

 

 

  1. k.č. 932/4 neplodno od 27 m2, upisana u z.k.ul. 1263 KO Ika-Oprić

 

                 Početna cijena: 30.938,93 kune

                 Jamčevina: 3.093,89 kuna

 

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime,OIB, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj:HR 68-7757- OIB uplatitelja.

 

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 30.listopada 2014. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

III.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

  • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

  • 30 dana od zaključenja ugovora za nekretninu pod točkom I. redni broj 1.
  • 15 dana od zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I. redni broj 2, 3 i 4.

 

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

 

            Ponude će se otvarati 03. rujna 2014. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nekretninu pod točkom I. redni broj 1. donosi Gradsko vijeće, a za nekretnine pod točkom I. redni broj 2, 3 i 4 donosi Gradonačelnik.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

   GRAD OPATIJA

Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.