Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Datum: 14.1.2013.

 

            Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluka gradonačelnika od 30. studenog 2012. godine i 7. siječnja 2013. godine, te Odluka Gradskog vijeća od 20. prosinca 2012. godine Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J 

ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA

 I ZA SKLAPANJE PREDUGOVORA O ZAMJENI NEKRETNINA

 

  1. 1. Predmet prodaje su:

 

            1. z.č. 676/7 livada od 366 m2, upisana u z.k.ul. 2580 ko Oprić (prema novoj izmjeri ima oznaku kč. 747 korona i pašnjak od 268 m2 upisana u z.k. ul. 64 KO Ika Oprić)

                Početna cijena :  232.421,91 kuna

                Jamčevina: 23.242,19  kuna

 

             2. z.č. 987 pašnjak od 265 m2 upisana u z.k.ul. 2126 Ko Lovran.

                Početna cijena: 117.473,31 kuna

                Jamčevina: 11.747,33 kuna

 

           

2. Predmet zamjene su:

 

  1.  z.č. 409/3 od 686 m2 i z.č. 409/5 od 385 m2, sve KO Volosko, čija ukupna vrijednost iznosi 1.710.339,40 kuna, za z.č. 428/1 od 483 m2 i 71/100 dijela z.č. 428/2 od 576 m2 KO Volosko, (čija ukupna vrijednost iznosi 1.708.946,60 kuna) uz plaćanje 1/4 dijela troškova objava ovog natječaja prema računu Novog lista.

 

           

  1. Predmet sklapanja predugovora o zamjeni nekretnina:

 

  1. z.č. 411/2 od 1306 m2, z.č. 410 od 459 m2 i z.č. 411/3 od 47 m2 sve KO Volosko čija je ukupna vrijednost 1.984.349,40 kune, za 98/100 dijela z.č. 429/1 od 1057 m2  KO Volosko, čija je ukupna vrijednost 1.981.496,50 kuna, uz plaćanje 1/4 dijela troškova objave ovog natječaja prema računu Novog lista.

Napomena:

Konačni ugovor o zamjeni nekretnina iz točke 1. ovog Natječaja bi se zaključio nakon što investitori sukladno ugovoru o financiranju troškova izgradnje ceste „Produžetak ulice Kosićevo“ Klasa: 363-01/11-01/267 od 27. prosinca 2011. godine uplate potrebna sredstva, a najkasnije u roku 30 dana od sklapanja predugovora.

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno zamjenjenim nekretninama zaključenjem ugovora i plaćanjem troškova objave ovog natječaja.

           

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje i dokaz o pravu vlasništva za nekretnine koje nudi u zamjenu, bez upisanih tereta.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: 2360000-1830200000, poziv na broj: 68-7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 15. ožujka 2013. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA I SKLAPANJE PREDUGOVORA O ZAMJENI NEKRETNINA - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

  • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

            -     15 dana od zaključenja ugovora.

           

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene i  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene i Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe kupoprodajnog ugovora kao i porez snosi kupac,  a kod ugovora o zamjeni svaka strana snosi svoje troškove.

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati  31. siječnja 2013. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo.

            Nadležno tijelo  zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

                                                                                              GRAD OPATIJA

                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.