Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Datum: 19.11.2014.

 

            Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) , Odluka Gradonačelnika od 30. srpnja 2014. godine i 12. studenog 2014. godine  i Odluka Gradskog vijeća od 28. listopada 2014.godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA

 

 1.  
 1. Predmet prodaje su:

 

 1. stan na adresi A. Brubnjaka 4,  Ika označen kao 2. ETAŽA 54/100 stan broj. 2 na I katu  koji se sastoji od hodnika, kuhinje, dnevnog boravka, dvije sobe i kupaonice ukupne površine 80,74 m2, s pripadkom dva balkona na I katu, tri sobe na tavanu, sveukupne površine 136,37 m2 u nacrtu sve označeno plavom bojom,a koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na  k.č. 929/1 upisanoj u zk uložak 596, ko Ika Oprić

Energetski razred: F

 

i

 • k.č. 929/2- dvorište od 223 m2, ko Ika Oprić
 • 2/4 dijela k.č. 929/3 dvorište od 44 m2,ko Ika Oprić 
 • 2/4 dijela k.č. 929/4- dvorište i pomoćna zgrada od 213 m2, ko Ika Oprić

 

Sveukupna početna cijena: 1.448.215,05 kuna

 Jamčevina: 144.821,50 kuna

 

Napomena:

 • Na  dijelu k.č. 929/4, ko Ika Oprić je sagrađena  pomoćna zgrada za koju je priložen akt za ozakonjenje odnosno Rješenje o izvedenom stanju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Opatiji, a koja nije vlasništvo Grada Opatije

 

 1. Kuća na adresi St. Vincenta od Kastva 1, Opatija koji se nalazi na grč. 451- kuća i dvorište od 375 m2, ko Opatija, a koja se sastoji od suterena u kojem se nalaze dva spremišta površine 34,81 m2 te od prizemlja u kojem se nalazi jedan stan koji se sastoji od četiri sobe, kupaonice, dva hodnika i kuhinje s blagovaonicom, površine 87.17 m2.

Energetski razred: E

 

Početna cijena: 1.464.276,95 kuna

Jamčevina: 146.427,70 kuna

 

 

 

 1. Stan na adresi A. Raspora 7, Opatija oznake 4. ETAŽA 1/5 – stan na mansardi na nacrtu označen smeđom bojom, koji se nalazi u zgradi na grč. 252/1- kuća stanovanja i gospodarska zgrada od 1653 m2, ko Veprinac, a koji se sastoji od četiri sobe , kuhinje,   kupaonice sa nužnikom i hodnika ukupne površine 88,35 m2.

 Energetski razred: E

 

Početna cijena: 966.680,11 kuna

Jamčevina: 96.668,00 kuna

 

 

Napomena:

 • Grad Opatija je sa suvlasnicima predmetne nekretnine 23. prosinca 2013. godine zaključio Sporazum o utvrđenju načina korištenja okućnice nekretnine grč. 252/1, ko Veprinac kojim je Grad Opatija u isključivim posjedu dijela grč. 252/1, ko Veprinac označenog žutom bojom u površini od 178 m2 , na nacrtu izrađenom po Ivici Malecu, geod.teh. od 17.07.2013. godine.

 

 1. Predmet zamjene su:

 

- zč. 1589 od 132 m2 u cijelosti  i 1/6 dijela zč. 1590/1 od 397 m2 obje KO Poljane, vlasništvo Grada Opatije   po cijeni od 68,25 Eura/m u kunskoj protuvrijednosti na dan zaključenja ugovora o zamjeni, uvećano za troškove objave natječaja u iznosu od 2.586,25 kuna, za zč. 1415/2 od 263 m2 i zč. 1415/3 od 209 m2 obje  KO Puharska, po cijeni od 52,50 Eura/m2 u kunskoj protuvrijednosti na dan zaključenja ugovora o zamjeni, uz plaćanje razlike u cijeni u roku 15 dana od zaključenja ugovora o zamjeni.

 

 

 

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, odnosno za zamjenjene nekretnine danom zaključenja ugovora.

 

 1. SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe,OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje, odnosno dokaz o vlasništvu nekretnina koje su predmet zamjene.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR 68-7757- OIB uplatitelja.

 

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31.1.2015. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

 • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

 • 30 dana od zaključenja ugovora

 

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

 

            Ponude će se otvarati 9.12.2014. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nekretnine pod točkom I. a) donosi Gradsko vijeće, a Gradonačelnik za nekretnine pod točkom I. b).

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

   GRAD OPATIJA

Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.,  v.r.