Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Datum: 28.5.2013.

            Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 114/12), članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluka gradonačelnika od 24. travnja 2013. i 3. svibnja 2013. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU i ZAMJENU NEKRETNINA

 

Predmet prodaje su:

 

            1. zč. 1962/46 vrt od 143 m2 upisana u z.k.ul.1024 KO Vasanska

                Početna cijena :  182.121,37 kuna

                Jamčevina:  18.212,14 kuna

 

             2. zč. 983/4 pašnjak od 91 m2 upisana u z.k.ul. 2566 KO Oprić

    Početna cijena: 58.127,37 kuna

                Jamčevina: 5.812,74 kuna

 

            3. dio od 100 m2 od zč. 570 upisana u z. k. ul. 469 KO Oprić ( nalazi se unutar novoformirane kč. 618 KO Ika Oprić za koju se vodi postupak osnivanja nove zemljišne knjige)

                 Početna cijena: 71.199,37 kune

                 Jamčevina: 7.119,94 kuna

 

Predmet zamjene su:

  1. dio zč. 983/1 KO Oprić, koji odgovara novoformiranoj kč. 425/2 od 240 m2 KO Ika Oprič, u postupku osnivanja zemljišne knjige za KO Ika Oprić, vlasništvo Grada Opatije, za zč.959/2  upisana u zk.k.ul 739 KO Oprić, koja odgovara novoformiranoj kč 457 od 318 m2 m2 KO Ika Oprič, u postupku osnivanja zemljišne knjige za KO Ika Oprić.

 

.

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, a na zamjenjenim nekretninama plaćanjem troškova procjene i troškove objave natječaja u ukupnom iznosu od 3.299,37 kuna.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime,OIB, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje. Za nekretnine koje su predmet zamjene ponuđač je dužan priložiti  dokaz o pravu vlasništva nekretnina koje nudi u zamjenu bez upisanih tereta i izjavu da će troškove procjene i troškove objave natječaja platiti u roku 15. dana od zaključenja ugovora.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR572360000-1830200000, poziv na broj: RH68-7757- OIB._______________

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 30. lipnja 2013. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA  - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

  • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

            -     15 dana od zaključenja ugovora.

           

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati  14. lipnja 2013. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik.

            Gradonačelnik  zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

                                                                                              GRAD OPATIJA

                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.