Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Datum: 12.8.2013.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluka gradonačelnika od 3. srpnja 2013., 24. srpnja 2013. i 30.srpnja 2013. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU  NEKRETNINA

 

Predmet prodaje su:

 

1.      4/40 dijela 4.ETAŽE 0/0 i to dijela II kata na nacrtu označeno br IV i 4/80 dijela 5. ETAŽE:0/0 i to dijela II kata na nacrtu označeno br. V, sve u kući sagrađenoj na grč. 29, upisana u z.k.ul. 161 KO Oprić

 

 Početna cijena : 97.171,50 kuna

             Jamčevina: 9.717,15 kuna

 

2.      9/10 dijela kč. 490/2 od 126 m2 upisana u zk.ul.1188 KO Ika-Oprić, što u naravi predstavlja dio koji se nalazi u zoni M1 UPU-a Ika-Oprić i označen je kao P2 na iskazu površina iz srpnja 2013. godine izrađenom od strane GeoX d.o.o.iz Matulji

 

                Početna cijena:  90.258,50 kune

                Jamčevina: 9.025,85 kuna

 

3.      5/16 dijela zč. 1537/11 vinograd od 428 m2 upisana u z.k.ul. 1208 KO Poljane

 

 Početna cijena :  129.918,64 kune

             Jamčevina: 12.991,86 kuna

 

 

Napomena: Grad Opatija će na ime dijela kupoprodajne cijene za nekretnine pod rednim brojem 3. prihvatiti pravo na naknadu za oduzetih 33/48 dijela zč. 1537/15 od 158 m2 KO Poljane rješenjem SO Opatija broj UP/I-05-635/1-1986 od 29. svibnja 1986. godine, u iznosu od 102.664,75 kuna.

 

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, te broj OIB-a) i dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj:HR572360000-1830200000, poziv na broj:HR 68-7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do  1. listopada 2013. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave u Novom listu, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-          15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

            -     15 dana od zaključenja ugovora.

           

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene i naknade za umanjenu vrijednost više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati  05. rujna 2013. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik.

            Gradonačelnik  zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

                                                                                              GRAD OPATIJA

                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.