Grad Opatija
Službene stranice

Ostali natječaji

NATJEČAJ ZA PRODAJU KONTEJNERA

Datum: 25.7.2013.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i Odluke Gradonačelnika Grada Opatije od 19. srpnja 2013.godine, Grad Opatija, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J 

ZA PRODAJU KONTEJNERA

 

 

I.         1. Predmet prodaje je:

 Dva odvojena niza kontejnera (ukupno šest kontejnera) koji sadrže sanitarne čvorove i svlačionice te kancelarijski i skladišni prostor.

           

            Početna cijena: 195.000,00 kuna

 

            Jamčevina: 5.000,00 kuna

 

            Grad Opatija će najpovoljnijem ponuđaču predati u posjed kontenere radi demontaže i odvoza predmeta prodaje danom uplate kupoprodajne cijene.

           

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), dokaz o uplaćenoj jamčevini, izjavu da će u roku 15 dana od isplate kupoprodajne cijene demontirati i odvesti opremu koja je predmet ovog natječaja.

 

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR 57223600001830200000, poziv na broj: HR68-7757- OIB.

 

III.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponude sa prilozima dostavljaju  se do 30. kolovoza 2013. godine, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU KONTEJNERA - NE OTVARATI".

 

IV.      ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

           -      8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

            -     8 dana od zaključenja ugovora.

           

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 15 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

           

VI.      OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati 04. rujna 2013. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo.

            Nadležno tijelo zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

VII.     RAZGLEDAVANJE         

 

            Zainteresirane osobe mogu razgledati predmete podaje uz prethodnu najavu na brojeve 098 403 505 ili 098 9446 442 radnim danom od 09,00 do 15,00 sati      .

 

 

                                                                                              GRAD OPATIJA

                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.