Grad Opatija
Službene stranice

Ostali natječaji

Javno nadmetanje za GPC Tržnica

Datum: 16.7.2013.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 37/09), a u svezi s člankom 287. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i odluke Gradskog vijeća Grada Opatije od 11. srpnja 2013.,  gradonačelnik Grada Opatije, raspisuje

 

J A V N O     N A D M E T A N J E

 

Objavljuje se javno nadmetanje (prikupljanje ponuda) za osnivanje prava građenja na određeno vrijeme radi izgradnje i gospodarskog korištenja javne gradske garaže s pripadajućim sadržajima, naziva objekta "GARAŽNO POSLOVNI CENTAR“.

 

 

1. OPĆI PODACI O OSNIVATELJU PRAVA GRAĐENJA:

            a) Osnivatelj prava građenja:  GRAD OPATIJA (u daljnjem tekstu: Grad)

b) Sjedište:                              M. Tita 3, HR 51410 Opatija

c) Telefon:                              ++385 51 701-322

d) Telefaks:                            ++385 51 701-316

e) E-mail:                                grad.opatija @opatija.hr

 

 

2.  PREDMET NADMETANJA :

Raspisuje se javno nadmetanje za osnivanje prava građenja i gospodarskog korištenja javne gradske garaže s pripadajućim sadržajima, naziva objekta "Garažno poslovni centar“ (u daljnjem tekstu: GPC) u Opatiji na rok od 30 (trideset) godina, računajući od dana stupanja u posjed. Stupanje u posjed uređeno je člankom 2. stavak 3. Ugovora koji čini dokumentaciju za nadmetanje (u daljnjem tekstu: Ugovor).

 

GPC će se graditi prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli izdanoj po Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija pod kl. UP/I-350-05/08-03/94 od 10. 04. 2009. godine:

 • površina građevne čestice iznosi 2.964,00 m2,
 • građevina je garažno poslovne namjene sa cca 330 parkirnih mjesta, poslovnim prostorima, uredima, trafostanicom i trgom u prizemlju, te ukupno 10 etaža (4 ukopane, suteren, prizemlje te 4 kata i instalacijska etaža na ravnom krovu građevine),
 • tlocrtna površina građevine iznosi 2326,00 m2 a građevinska bruto površina 16.702,80 m2.

 

Važenje lokacijske dozvole produženo je do 13. listopada 2014. godine, rješenjem Primorsko-goranska županije, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, kl. UP/I-350-05/12-05/9, od 29. listopada 2012. godine.

 

Nositelj prava građenja može, o svom trošku, uz prethodnu pisanu suglasnost Grada Opatije, mijenjati lokacijsku dozvolu radi prilagođavanja projekta GPC svojim potrebama u skladu s UPU-om naselja Opatija i drugim propisima, te ukoliko se time ne mijenja oblik i veličina građevne čestice, a sve prema uvjetima propisanim člankom 3. Ugovora.

 

Rok za izgradnju javne garaže s pripadajućim sadržajima i ishođenje uporabne dozvole je 24 mjeseca od dana potvrde glavnog projekta, u koji rok nije uključeno vrijeme zabrane radova sukladno općem aktu Gradskog vijeća.

 

Pored obveze izgradnje javne garaže, nositelj prava građenja obavezan je:

 • plaćati naknadu za pravo građenja u iznosu koji će ponuditi svojom ponudom,
 • otkupiti od Opatije 21.d.o.o. glavni projekt izrađen po „Cimaš & Banac“ d.o.o. (broj projekta 1079  iz svibnja 2009.),  za iznos od 1.398.950,00 kn uvećano za PDV,
 • preuzeti obveze  Grada Opatije prema vlasnicima zgrade u Opatiji, A. Šenoe 1. po Sporazumu zaključenom 25.05.2009. godine s povjerenikom zgrade izgrađene na grč. 199. k.o. Opatija,
 • preuzeti obveze Grada Opatije prema vlasniku posebnog dijela zgrade – stana u Opatiji, A. Šenoe 1. za umanjenu vrijednost  stana izazvanu izgradnjom GPC po Sporazumu kojeg su Grad i vlasnik zaključili 4. 08. 2010. godine urediti s HEP-om  odnose u vezi preseljenja trafostanice izgrađene na grč. 458 k.o. Opatija i postojećeg podzemnog srednjenaponskog i visokonaponskog kabela, te snositi trošak tog preseljenja a sve prema uvjetima HEP-a i  lokacijskoj dozvoli izdanoj po Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Opatja, kl. UP/I-350-05/10-03/77, ur. br. 2170/1-03-06/7-11-16 od 27. srpnja 2011. godine i kl. UP/I-350-05/09-03/967, ur. br. 2170/1-03-06/7-11-14 od 25. srpnja 2011. godine,
 • preuzeti obvezu financiranja prelaganja vodova vodovoda i kanalizacije prema prethodnoj suglasnosti „Komunalac“ d.o.o. Opatija od 27. srpnja 2011. godine.

 

Dokumentaciju za nadmetanje čine:

 • pravomoćna lokacijska dozvola izdana po Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija pod kl. UP/I-350-05/08-03/94 od 10. 04. 2009. godine, te rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole do 13.listopada 2014. godine izdano po Primorsko-goranska županije, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, pod kl. UP/I-350-05/12-05/9, od 29. listopada 2012. godine.
 • kopija katastarskog plana,
 • geotehnička istraživanja,
 • sporazum zaključen s povjerenikom zgrade u Opatija, A. Šenoe 1.  od 25. 5. 2009.
 • sporazum zaključen s vlasnikom stana u zgradi u Opatija, A. Šenoe 1. od 4. 08. 2010.
 • sporazum Grada Opatije i „Opatija 21“ d.o.o. od dana 29. srpnja 2011,  godine o uvjetima prodaje glavnog projekta,
 • specifikacija troškova HEP-a o preseljenju TS Mrkat  s troškovnikom od 19. srpnja 2011. godine i lokacijskom dozvolom izdanoj po Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Opatija, kl. UP/I-350-05/10-03/77, ur. br. 2170/1-03-06/7-11-16 od 27. srpnja 2011. godine i kl. UP/I-350-05/09-03/967, ur. br. 2170/1-03-06/7-11-14 od 25. srpnja 2011. godine,
 • ugovor o osnivanju prava građenja, koji nije podložan naknadnim pregovorima, izmjenama i dopunama, osim formalnih izmjena u slučaju kada je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana zajednica ponuditelja.

 

 

3. PODRUČJE NAMIJENJENO GRAĐENJU:

GPC će se izgraditi na zč. 102/1 od  2.964 m2  upisana u zk.ul . 205 K.O. Opatija.

 

Sa zč.102/1 K.O. Opatija ulazi se u javno sklonište sagrađeno na zč. 158/1 te je potrebno osigurati nesmetani pristup za ulazak u sklonište.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

4. ROK TRAJANJA PRAVA GRAĐENJA I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA :

Razdoblje prava građenja i gospodarskog korištenja iznosi 30 godina od stupanja u posjed nekretnina  na kojima se osniva pravo građenja, a koji rok će se produžiti za razdoblje izgradnje garaže utvrđeno podstavkom 5. točke 2. ovog nadmetanja.

U vremenu od predaje zemljišta u posjed do početka izvođenja radova na izgradnji garaže, nositelj prava građenja dužan je zemljište koristiti kao otvoreno parkiralište pod uvjetima naplate parkiranja koje su u primjeni u vrijeme raspisivanja ovog natječaja.

 

Etaže koje su namijenjene poslovnim prostorima po isteku prava građenja ostaju u vlasništvu nositelja prava građenja.

Nositelj prava građenja može poslovne prostore na tim etažama i pripadajući dio prava građenja otuđiti trećim osobama.

Nositelj prava građenja za vrijeme trajanja prava građenja i korištenja može otuđiti pravo građenja i korištenja garaže u GPC uz prethodnu pisanu suglasnost Grada.

 

Po prestanku prava građenja, vlasnici poslovnih prostora steći će suvlasništvo na zemljištu na kojemu je izgrađen GPC proporcionalno veličini svakog poslovnog prostora u ukupnim poslovnim i garažnim prostorima u zgradi.

 

Protekom roka na koje je osnovano pravo građenja, Grad postaje vlasnik posebnog dijela građevine koji predstavljaju garažni prostori u GPC u cijelosti, kao i suvlasnik instalacijske etaže i zajedničkih dijelova GPC proporcionalno veličini garažnih prostora u ukupnim poslovnim i garažnim prostorima u GPC.

 

Protekom roka na koje je osnovano pravo građenja, nositelj prava građenja dužan je bez prava na naknadu tržišne vrijednosti predati  Gradu u posjed i vlasništvo  posebni dio građevine koji čine garažni prostori u stanju funkcionalne ispravnosti, bez ikakvih tereta osnovanih u korist trećih osoba (založno, fiducijarno ili drugo stvarno pravo kao teret prava građenja), te predati u suposjed  i instalacijsku etažu i ostale zajedničke dijelove zgrade

 

Ukoliko Grad Opatija, po prestanku prava građenja proda posebni dio GPC koji predstavljaju garažni prostori u GPC-u, suvlasnički dio instalacijske etaže i ostale zajedničke dijelove GPC  Grad Opatija priznaje nositelju prava građenja pravo prvokupa.

 

 

5. PRAVO SUDJELOVANJA U NADMETANJU:

 

Pravo sudjelovanja u nadmetanje imaju domaće i strane pravne  osobe.

 

Pravo na sudjelovanje imaju i pravne osobe koje daju zajedničku ponudu (zajednica ponuditelja). 

 

Neće se uzeti u razmatranje ponude pravnih osoba nad kojima je otvoren stečajni postupak ili likvidacija, kao ni ponude natjecatelja koji imaju dospjele a nepodmirene obveze prema Gradu Opatija na dan isteka roka za podnošenje ponude, osim ako je poslovnom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

 

Sudionici nadmetanja moraju dokazati svoju sposobnost prema zahtjevima navedenim u točki 11. ovog javnog nadmetanja.

 

U slučaju da domaće pravne osobe u svojoj ponudi predvide osnivanje trgovačkog društva čija će djelatnost biti izgradnja i/ili gospodarsko korištenje GPC dužne su prije zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja osnovati trgovačko društvo  i za to društvo dati tražena jamstva iz dokumentacije za nadmetanje.   

 

U slučaju da kao najpovoljniji ponuditelj bude izabrana strana pravna osoba (ili osobe) dužna je prije zaključenja ugovora o osnivanju pravu građenja osnovati trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i za to društvo dati tražena jamstva iz dokumentacije za nadmetanje.  

 

U slučaju da kao najpovoljniji ponuditelj bude izabrana zajednica ponuditelja dužna je prije zaključenja ugovora o osnivanju pravu građenja osnovati trgovačko društvo  i za to društvo dati tražena jamstva iz dokumentacije za nadmetanje.  

 

Izabrani ponuditelj/i solidarno odgovara/ju za obveze trgovačkog društva čija će djelatnost biti izgradnja i/ili gospodarsko korištenje GPC.

 

 

6. POČETNA VISINA NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

Početna visina naknade za osnivanje prava građenja i gospodarskog korištenja je 62.500 kn mjesečno.

Plaćanje  naknade počinje od predaje u posjed nositelju prava građenja nekretnine na kojima se osniva pravo građenja. Naknada se plaća do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

Naknada za vrijeme iz točke 2. podstavak 5. ovog nadmetanja plaća se u visini od 10% od ugovorene naknade. Preostalih 90% naknade u tom periodu dijeli se sa brojem mjeseci od isteka roka iz točke 2. podstavak 5. ovog nadmetanja do isteka prava građenja iz točke 4. Ovog nadmetanja, te se za dobiveni iznos povećava iznos svake daljnje mjesečne naknade kroz preostalo vrijeme trajanja prava građenja.

Visina naknade za pravo građenja usklađuje se sa promjenama tečaja EUR-a prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan dospijeća obveze, bez izmjene ugovora o pravu građenja, kada se poveća tečaj EUR-a za više od 5% u odnosu na tečaj koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora o pravu građenja

U naknadu se uračunava plaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

 

 

7.  CIJENE USLUGE JAVNE GARAŽE

Cijene za usluge javne garaže utvrđivat će nositelj prava građenja.

 

 

8. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NADMETANJE:

            a) Komplet dokumentacije za javno nadmetanje moguće je preuzeti u Uredu Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje sve do isteka roka za podnošenje ponuda.

            Uvjet za preuzimanje ponudbene dokumentacije je uplata iznosa od 1.000,00 kuna na žiro račun Grada Opatije broj IBAN: HR5723600001830200000 kod Zagrebačke banke, poziv na broj HR68 7706-OIB uplatitelja

b) Ponuditelji mogu izvršiti uvid u glavni projekt GPC-a svakim radnim danom od 8,30 do 15,30 u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada, uz prethodnu najavu na broj telefona 00 385 (0)51 680 124, ili 680 137 ili 680 136.

         

9. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA:

      a) Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju osobno u pisarnicu na adresi sjedišta Grada do  15. listopada 2013. godine,  najkasnije do 12,00 sati.

     b) Ponude se dostavljaju u omotnicama prema slijedećem postupku:

            - Omotnica s dokazima o sposobnosti ponuditelja  u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, prilog I. s naznakom Ponuda za GPC  – dokazi o sposobnosti,

- Omotnica s komercijalnim uvjetima u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, prilog II, s naznakom Ponuda za GPC – komercijalni dio (ponuđena visina nakande za pravo građenja). 

Prethodne 2 (dvije) omotnice ulažu se zajedno u zatvorenu omotnicu na kojoj je napisana adresa ponuditelja i adresa Grada Opatije s  naznakom: "Ponuda za GPC - NE OTVARAJ".

      c) Ponude i dokazi se predaju na hrvatskom jeziku u izvorniku ili javnobilježničkom ovjerenom presliku i u jednom primjerku. Ponude na stranom jeziku predaju se uz originalni prijevod ovlaštenog sudskog tumača za odnosno govorno područje.

      d) Nepotpune ponude kao ni ponude koje stignu u pisarnicu Grada Opatije nakon roka označenog u točki a) neće se uzeti u razmatranje.

      e) Grad Opatija pridržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se jamstvo za ozbiljnost ponude vraća.

 

 

10. OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama vijećnice Grada Opatije, na adresi M.Tita 3, HR-51410 Opatija, dne 15.  listopada 2013. godine, s početkom u 12,00 sati.

 

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, uz uvjet predočenja ovlasti ili punomoći i dokumenta za provjeru osobnog identiteta.

 

11. DOKAZI O SPOSOBNOSTI:

Dokazi se prilažu u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

 

Ponuditelji moraju dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:

 1. Dokaz o postojanju pravne i poslovne sposobnosti
 • izvodi iz sudskog registra ili za strane pravne osobe iz drugog odgovarajućeg registra ne starijih od 6 (šest) mjeseci od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje,
 1. Dokazi financijske sposobnosti:
 • pismo namjere poslovne banke ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da ponuditelj ima osigurane izvore financiranja za realizaciju projekta
 1. Jamstva:
 • jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 100.000,00 kuna (uplata na žiro račun Grada Opatije broj IBAN: HR5723600001830200000 poziv na broj HR68 7757- OIB) ili jamstvo  poslovne banke, plativo u roku valjanosti ponude, kojom se banka obvezuje izvršiti isplatu istog iznosa na prvi pisani poziv Grada Opatije i u njegovu korist, bez prava prigovora, ukoliko ponuditelj odustane od ponude ili izmijeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda, te ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne potpiše ugovor o pravu građenja i ne dostavi jamstva banke iz podstavka 2. i 3. ove točke. Strane pravne osobe mogu izvršiti uplatu iz inozemstva na način da na uplati naznače IBAN: HR5723600001830200000, SWIFT: ZABAHR2X,
 • jamstvo za dobro i pravovremeno izvršenje obveza izgradnje GPC-a (obvezujuće pismo namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuditelj bude izabran kao najpovoljniji istom izdati neopozivu garanciju iz članka 13. ugovora za dobro i pravovremeno izvršenje obveze izgradnje GPC-a na iznos od 2.000.000,00 kuna s rokom važenja utvrđenim ugovorom, te plativu na prvi pisani poziv Grada Opatije, bez prava na prigovor),
 • jamstvo za dobro izvršenje financijskih obveza iz ugovora (obvezujuće pismo namjere poslovne banke, da će u slučaju da ponuditelj bude izabran kao najpovoljniji istom izdati neopozivu garanciju za plaćanje obveza iz članka 16. ugovora, u visini 24-ero mjesečne naknade za pravo građenja, na rok trajanja od 10 godina računajući od dana predaje u posjed nekretnine na kojoj se osniva pravo građenja, plativu na prvi pisani poziv Grada Opatija i u njegovu korist, bez prava na prigovor). Tri mjeseca prije isteka važeće garancije ponuditelj je dužan osigurati novu bankovnu garanciju za naredni period od 10 godina.
 1. Izjava o nekažnjavanju:
 • Izjava da pravnoj osobi i osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. Dokaz ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana od dana oglašavanja poziva za nadmetanje.

e) Izjavu ponuditelja da se obvezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuditelj                  prihvatiti  sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja u formi ovršne isprave na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete iz javnog nadmetanja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponude.

f) Potvrde:

 • potvrda Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument države sjedišta ponuditelja iz kojeg treba biti vidljivo da ponuditelj po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava odnosno nadležno tijelo države sjedišta ponuditelja nema dospjelih i nepodmirenih obveza, osim ako je poslovnom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

      Dokaz ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana od dana oglašavanja poziva za        nadmetanje.

g) Dokazi za zajednicu ponuditelja:

 • za sve članove zajednice ponuditelja prilažu se pojedinačni dokazi o postojanju pravne i poslovne sposobnosti, izjava o nekažnjavanju i potvrda Porezne uprave odnosno nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja o stanju duga,
 • svaki od suponuditelja treba dostaviti dokaze iz točke 11.b, podstavak 2.i 3.
 • ovjerena izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja,
 • jamstva iz točke 11.c) podstavka 1. može pružiti bilo koji od članova zajednice ponuditelja. 

 

12. OSTALA DOKUMENTACIJA

            Ponuditelji uz ponudu dostavljaju i:

 • obrazac BON-1, BON-2 ili SOL-2 za glavni račun ne stariji od 30 dana, i BONPLUS
 • strana pravna osoba dužna je umjesto dokaza iz  podstavka 1. ove točke dostaviti Dun & Bradstreet bonitetni izvještaj sa jednakovrijednim pokazateljima.

 

13. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ponuda  s najvišim ponuđenim iznosom naknade za pravo građenja koja udovoljava svim uvjetima iz točke 11. ovog nadmetanja.

 

Ponuđena visina naknade za pravo građenja upisuje se u priloženom obrascu ponude u kunskom iznosu, brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

 

 

14. IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA I ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

Rok zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja je  15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da  je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine, a Grad može ponuditi zaključenje ugovora o pravu građenja prvom sljedećem ponuditelju koji ispunjava uvjete natječaja, uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja.

 

15. POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćeno na žiro račun Grada Opatije vraća se ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji u roku od 8 dana od dana izbora, pod uvjetom da ponuditelj  nije odustao od ponude ili izmijenio ponudu poslije roka za dostavu ponude.

 

 

16. OBJAVA JAVNOG POZIVA

Obavijest o raspisivanju ovog javnog nadmetanja objavit će se u sredstvima javnog informiranja, dok je tekst javnog nadmetanja dostupan na na WEB stranicama Grada Opatije i na oglasnoj ploči Grada.

 

 

KLASA:  406-01-11-01/16

URBROJ: 2156/01-03/01-13-8                                                                                

Opatija, 17. srpnja 2013.

 

                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                       Ivo Dujmić, ing.