Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol

Datum: 31.7.2018.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene službenice na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu, do njenog povratka na posao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.  

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je 08. kolovoza 2018.g.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol:

obavlja stručne, savjetodavne i protokolarne poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u republici Hrvatskoj, prati domaće i međunarodne natječaje za financiranje od strane europskih i drugih fondova te pruža potporu upravnim tijelima prilikom kandidiranja projekata na spomenute natječaje, obavlja poslove gradskog protokola, u suradnji s protokolom drugih institucija,  obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,60 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja engleskog jezika i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na svakom dijelu prethodne provjere. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) članci 14. – 23.,
  • Zakon o regionalnom razvoju RH ( NN 147/14, 123/17) članci 14.-15., 29.-30., 32.-37,
  • Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/16) članci: 3.-7., 12.-19., 197.-268., 280.-288., 290. i 321.,
  • Uredba o indeksu razvijenosti ( NN 131/17),
  • Statut Grada Opatije ( SN PGŽ 25/09, 30/09 – ispravak, 7/13, 3/18, 5/18 – ispravak),
  • ESI fondovi 2014.-2020. i Europska teritorijalna suradnja; izvor www.strukturnifondovi.hr,
  • Strategija razvoja Grada Opatije (str.178.-279.)  i Destinacijski akcijski plan (str. 25.-124.); izvor www.opatija.hr,
  • Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga www.opatija.hr/files/file/natjecaji/javna_nabava/2017/Upute-za-jednostavnu-nabavu-2017.pdf
  • Web stranica Grada Opatije

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na  web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.