Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu - viši stručni suradnik za radne odnose

Datum: 14.5.2018.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za radne odnose (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene službenice na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu, do njenog povratka na posao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.  

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je 22. 05. 2018.g.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za radne odnose:

izravno obavlja poslove povezane s unutarnjim ustrojstvom gradske uprave, razvijanjem socijalnog partnerstva, unutarnjim nadzorom te s upravljanjem ljudskim potencijalima, vodi upravni postupak kod prijma u službu i prestanka službe te vodi upravni postupak i rješava u službeničkopravnim predmetima u kojima rješavaju pročelnici upravnih tijela, surađuje s drugim upravnim odjelima iz pitanja djelokruga rada i obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i radnih  odnosa :

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, 67.-72.,90-92

- Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) članci 79.-82., 96.-121. i 133.

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/2018)

- Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave (SN PGŽ 33/2017)

- Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (SN PGŽ 37/14, 37/15, 34/16, 4/17 i 39/17)

- Zakon o radu (NN 93/2014, 127/2017), članci od 60 do 87 i članci 192-204

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/2010

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/2010 i 125/2014)

- Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, članci 7, 35. – 45.

- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015)

- Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR objavljena na web stranci Agencije za zaštitu osobnih podataka – azop.hr

- web stranica Grada Opatije

Web- stranica "Narodnih novina" je www.nn.hr, web stranica "Službenih novina Primorsko- goranske županije" je www.sn.pgz.hr

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na  web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.