Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu - viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove

Datum: 19.4.2018.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za komunalno- pravne poslove (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca. 

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je petak-  27. 04. 2018.g.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za komunalno- pravne poslove:
vodi upravni postupka i donosi rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi i spomeničkoj renti, vodi postupak utvrđivanja obveznika i razrez naknade za legalizaciju objekata, obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i komunalnog gospodarstva:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, 67.-72.,
- Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) članci 79.-82., 96.-121. i 133.
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Izmjena Zakona u Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, 49/11, 84/11-Izmjena Zakona u Zakonu o cestama, 90/11-Izmjena Zakona u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,144/12, 56/13- Izmjena Zakona u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
94/13- Izmjena Zakona u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, 153/13-Izmjena Zakona u Zakonu o gradnji, 147/14 i 36/15-Izmjena Zakona u Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti)- cijeli tekst
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN  br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16)- cijeli tekst
- Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14)- cijeli tekst
- Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina (SN PGŽ br. 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09)- cijeli tekst
- Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu (SN PGŽ br. 34/15)- cijeli tekst
- Odluka o komunalnom redu (SN PGŽ br. 13/09 i 5/15)- cijeli tekst
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Opatije (SN PGŽ 25/99, 16/00, 02/03, 10/03-pročišćeni tekst, 18/06, 18/08, 10/09)- cijeli tekst
- Odluka o komunalnoj naknadi (SN PGŽ 27/01, 10/02, 15/02, 10/09 i 3/10)

Web- stranica "Narodnih novina" je www.nn.hr, web stranica "Službenih novina Primorsko- goranske županije" je www.sn.pgz.hr . 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.
Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.