Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 11.10.2015.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09), Odluka Gradskog vijeća od 29. rujna 2015. godine i Odluke Gradonačelnika od 09. rujna 2015. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I.                   Predmet prodaje je:

 

1.      k.č. 784/1- kuća i dvorište od 2146 m2, KO Ičići

Kuća  je prizemnica koja se nalazi na adresi Ičići, Brdo 2, a sastoji se  od tri sobe, hodnika, kuhinje, Wc-a, kupaonice, ukupne površine 77,10 m2.

Zemljište je atraktivno, idealno za gradnju, u donjem dijelu ravan plato u naravi livada, a gornji dio uz kuću je podzidan kamenim zidom i cca 1m je na višoj koti.

Energetski razred: F

            Početna cijena:  4.281.338,00 kuna

            Jamčevina: 428.133,80 kune

 

2.      stan na adresi A. Brubnjaka 4, Ika označen kao 2. ETAŽA 54/100 stan broj 2 na I katu  koji se sastoji od hodnika, kuhinje, dnevnog boravka, dvije sobe i kupaonice ukupne površine 80,74 m2, s pripadkom dva balkona na I katu, tri sobe na tavanu, sveukupne površine 136,37 m2 u nacrtu sve označeno plavom bojom,a koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na  k.č. 929/1 upisanoj u zk uložak 596, ko Ika - Oprić

Energetski razred: F

i

-          k.č. 929/2- dvorište od 223 m2, ko Ika Oprić

-          2/4 dijela k.č. 929/3 dvorište od 44 m2,ko Ika Oprić 

-          2/4 dijela k.č. 929/4- dvorište i pomoćna zgrada od 213 m2, ko Ika Oprić

Sveukupna početna cijena:  1.305.392,17 kuna

 Jamčevina: 130.539,21 kuna

Napomena:

-          Na  dijelu k.č. 929/4, ko Ika Oprić je sagrađena  pomoćna zgrada za koju je priložen akt za ozakonjenje odnosno Rješenje o izvedenom stanju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Opatiji, a koja nije vlasništvo Grada Opatije

 

3.      2/3 dijela k.č. 649/2 od 155m2, KO Ika – Oprić

Početna cijena: 56.917,80 kuna

Jamčevina: 5.691,78 kuna

 

            Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

           

 

II.                SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj:HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31.01.2016. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III.             ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 30 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-          15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

            -     30 dana od zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I.  redni broj 1 i 2

            -     15 dana od zaključenja ugovora za nekretninu pod točkom I.  redni broj 3.

           

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati  13.11.2015. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nekretnine pod točkom I. redni broj 1 i 2 donosi Gradsko vijeće, a za nekretninu pod točkom I. redni broj 3. donosi Gradonačelnik.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuđača.

                                                                                 

        

 

         GRAD OPATIJA

                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.,v.r