Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 15.4.2015.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) , Odluka Gradskog vijeća od 31.03.2015. godine, Odluke Gradonačelnika od 24.02.2015. godine i 07.04.2015. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

 1. Predmet prodaje je:

 

 1. stan na adresi A. Brubnjaka 4, Ika označen kao 2. ETAŽA 54/100 stan broj. 2 na I katu  koji se sastoji od hodnika, kuhinje, dnevnog boravka, dvije sobe i kupaonice ukupne površine 80,74 m2, s pripadkom dva balkona na I katu, tri sobe na tavanu, sveukupne površine 136,37 m2 u nacrtu sve označeno plavom bojom,a koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na  k.č. 929/1 upisanoj u zk uložak 596, ko Ika Oprić

              Energetski razred: F

i

 • k.č. 929/2- dvorište od 223 m2, ko Ika Oprić
 • 2/4 dijela k.č. 929/3 dvorište od 44 m2,ko Ika Oprić 
 • 2/4 dijela k.č. 929/4- dvorište i pomoćna zgrada od 213 m2, ko Ika Oprić

             Sveukupna početna cijena:  1.304.575,295 kuna

             Jamčevina: 130.457,529 kuna

Napomena:

 • Na  dijelu k.č. 929/4, ko Ika Oprić je sagrađena  pomoćna zgrada za koju je priložen akt za ozakonjenje odnosno Rješenje o izvedenom stanju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Opatiji, a koja nije vlasništvo Grada Opatije

 

 1. Stan na adresi A. Raspora 7, Opatija oznake 4. ETAŽA 1/5 – stan na mansardi na nacrtu označen smeđom bojom, koji se sastoji od četiri sobe, kuhinje, kupaonice i hodnika, ukupne površine 88,35 m2, a koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na grč. 252/1- kuća stanovanja i gospodarska zgrada od 1653 m2, ko Veprinac

            Energetski razred: E

Početna cijena: 869.268,855 kuna

Jamčevina: 86.926,88 kuna

                Napomena:

 • Grad Opatija je sa suvlasnicima predmetne nekretnine 23. prosinca 2013. godine zaključio Sporazum o utvrđenju načina korištenja okućnice nekretnine grč. 252/1, ko Veprinac kojim je Grad Opatija u isključivim posjedu dijela grč. 252/1, ko Veprinac označenog žutom bojom u površini od 178 m2 , na nacrtu izrađenom po Ivici Malecu, geod.teh. od 17.07.2013. godine.

 

 1. Samostojeća kuća na adresi St. Vincenta od Kastva 1, Opatija  koja se sastoji od suterena u kojem se nalaze dva spremišta te od prizemlja u kojem se nalazi jedan stan, stan se sastoji od četiri sobe, kupaonice, dva hodnika i kuhinje sa blagovaonicom ukupne površine 87,17 m2, a koja se nalazi na grč. 451- kuća i dvorište od 375 m2, ko Opatija

            Energetski razred: E

Početna cijena:  1.317.231,00 kuna

Jamčevina:131.723,10 kuna

Napomena:

 • za dio objekta je u tijeku postupak legalizacije

 

            4.  zč. 817/9 od 1.126 m2 upisana u z.k. ul. 1616 KO Volosko, za koju je prema Rješenju o uvjetima građenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Opatiji Klasa: UP/I-361-03/13-03/6 od 21. veljače 2014. godine, moguća gradnja individualne stambene građevine.

 

Početna cijena: 1.544.646,80 kuna uvećano za PDV, i troškovi procjene, objave natječaja i troškovi dokumentacije u ukupnom iznosu od 62.687,10 kuna

Jamčevina: 160.733,38 kuna

 

 

            5. k.č. 1109/30- šuma od 47 m2 upisna u zk uložak broj 1327, KO Veprinac koja odgovara          novoj k.č. 10/2, KO Ičići od 47 m2 i           

            k.č. 1109/31- šuma od 55 m2 upisana u zk uložak broj 1327, KO Veprinac koja odgovara            novoj k.č. 10/3 KO Ičići od 57m2

           

            Početna cijena:  108.749,125 kuna

            Jamčevina: 10.874,91 kuna

           

            6.prostorija sa kupaonicom ukupne površine 13,8 m2, koja se nalazi u prizemlju zgrade    sagrađene na grč. 304., ko Opatija, na adresi Poginulih hrvatskih branitelja 7, Opatija

            Energetski razred: D

            Početna cijena: 153.303,855 kuna

            Jamčevina: 15.330,38 kuna

            Napomena:

            - Zemljišno knjižna provedba biti će moguća nakon što se za cijelu zgradu izradi i provede u zemljišnim knjigama etažni elaborat, odnosno izvrši spajanje zemljišta i zgrade sukladno Pravilniku o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine.

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe,OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj:HR 68-7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 30.06.2015. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

III.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

 • 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

- 30 dana od zaključenja ugovora za nekretnine navedene pod točkom I. redni broj 1,2,3 i 4,

- 15 dana od zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I. redni broj 5 i 6

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

 

            Ponude će se otvarati 05.05.2015. godine (utorak) u 10,00 sati u Uredu grada.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nekretnine pod točkom I. redni broj 1,2,3 i 4 donosi Gradsko vijeće, a Gradonačelnik za nekretnine pod točkom I. redni broj 5 i 6.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

     GRAD OPATIJA

  Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.,v.r.