Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 12.10.2018.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluke Gradskog vijeća od 02.10.2018.godine, Odluke Gradonačelnika od 27.04.2018.g. i od 05.10.2018.g., Grad Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

  1. PREDMET PRODAJE:

 

  1. k.č. br.: 393 pašnjak od 401 m2, upisana u zk.ul. 1181, k.o Ičići

Početna cijena: 575.243,75 kuna

Jamčevina: 57.524,37 kuna

 

  1. dio od 81 m2 k.č. 1647/1, dvorište od 1030 m2, upisana u zk.ul. 490, k.o. Opatija (nova izmjera) prikazan na skici izrađenoj od strane Geo Stil d.o.o. iz veljače 2018.g., a koji dio čini 81/1030 dijela predmetne  k.č. 1647/1,  k.o. Opatija

Početna cijena:  102.743,75 kuna

Jamčevina: 10.274,37 kuna

 

Napomena:

            Kupac se može uknjižiti kao vlasnik na kupljenom dijelu nekretnine tek pokretanjem i provedbom postupka parcelacije sukladno prijedlogu označenom na skici izrađenoj od strane Geo Stil d.o.o. iz veljače 2018.g.

 

  1. k.č. 1165 uređeno zemljište od 96 m2, upisana u zk.ul. 897, k.o. Opatija (nova izmjera)

Početna cijena: 120.243,75 kuna

Jamčevina: 12.024,37 kuna

 

Napomena:

            Grad Opatija nije u posjedu nekretnine te preko iste, na njenim rubnim dijelovima, prolaze VN i NN kabelski vodovi u korist HEP-a.

 

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenoj nekretnini nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB platitelja.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 28.02.2019. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 

  1. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

  1. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

            -30 dana od zaključenja ugovora za nekretninu pod rednim brojem 1.

             -15 dana od zaključenja ugovora za nekretninu pod rednim brojem 2. i 3.

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

           

            Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

           

            Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

             

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

 

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

  1. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

           

            Ponude će se otvarati 05.11.2018.godine u 13,00 sati u Uredu Grada.

            Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretninu pod točkom I. rednim brojem 1. donosi Gradsko vijeće, a za nekretnine pod točkom I. rednim brojem 2. i 3. donosi Gradonačelnik.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja.

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.