Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prijam u službu - Administrativni referent

Datum: 16.5.2018.

U „Narodnim novina“  br. 45 od 16. svibnja 2018. objavljen je natječaj za prijam u službu u Grad Opatiju, Ured Grada, na radno mjesto administrativni referent III. kategorije, potkategorija referent, 11. klasifikacijski rang (1 izvršitelj, m/ž).

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od osam za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije,  24. svibnja 2018. godine.

Opis poslova radnog mjesta administrativni referent:

Obavlja administrativne i druge poslove iz djelokruga Ureda koji se odnose na tehničku pripremu materijala, vođenje zapisnika, izradu zaključaka i čuvanje dokumentacije. Obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,55, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15- ispr. i 123/17- ),

- Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09),

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09; članci: 1.-4., 15. i 16., 23.-25., 30.-43., 58.-105. i 133.-136.), 

- Statut Grada Opatije (Službene novine primorsko-goranske županije  25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak),

- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije (SN PGŽ 25/09 i 7/13- cijeli tekst),

- Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (SN PGŽ 3/18) 

Mrežna stranica “Narodnih novina” je https://narodne-novine.nn.hr/

Mrežna stranica-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je: http://www.sn.pgz.hr/

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja  i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Kandidai koji na temelju ukupnih rezultata svih faza prethodne provjere znanja i sposobnosti uđu u najuži izbor bit će upućeni na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.