Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Datum: 13.2.2019.

Na temelju članka 3. točke 5. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/2, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16 i 35/17) gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

              Predmet zakupa je poslovni prostor u Opatiji, u Kulturnom domu „Zora“ V. Nadzora 3, na I. katu, površine 27,60 m²

 • stanje prostora:  potpuno uređen poslovni prostor,
 • energetski razred: B
 • namjena: kancelarijski prostor
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 2.428,80 kuna uvećano za iznos PDV-a
 • trajanje zakupa: 5 godina

            PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:           

 1. Osnovne podatke o natjecateljima:
 • za ponuđača fizičke osobe (ime i prezime ponuđača, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuđač daje suglasnost na obradu i objavljivanje osobnih podataka),
 • za ponuđača, pravnu osobu obvezu dostave podatka o pravnoj osobni (tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime zakonskog zastupnika ponuđača, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB),
 1. dokaz da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,
 2. izjavu ponuđača da se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti za sklapanje ugovora o zakupu na temelju čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dokaz kojim dokazuje svoj status i izjavu da nema sklopljen ugovor o zakupu drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren
 3. izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatiji garanciju poslovne banke na iznos 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeća za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedeće razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veća od vrijednosti 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste.

Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva, ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje.

 1. izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate.
 2. izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,
 3. izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor potpuno uređen.
 4. izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru.
 5. opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,
 6. dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu), 

 

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Opatije, IBAN: HR5723600001830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7811- OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

 1.  potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

           

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Poslovni prostor može se pogledati dana 18. veljače 2019. godine (ponedjeljak) od 9,00 do 9,30 sati i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.    

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, U KULTURNOM DOMU „ZORA“, V. NADZORA 3 - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 09,00 - 14,00 sati.

            Javno otvaranje ponuda održati će se  05. ožujka 2019. godine u 13,00 sati u zgradi Grada Opatije - vijećnica, M. Tita 3.

Uvođenje u posjed odmah po potpisivanju ugovora.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja. 

            Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

OBRAZAC PONUDE ZA NATJEČAJ

 

GRADONAČELNIK

  Ivo Dujmić, ing.