Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Datum: 8.7.2015.

KLASA: 132-01/15-01/03

URBROJ: 2156/01-04/01-15-01

Opatija, 8. srpnja 2015. godine

 

            Pročelnica Ureda Grada sukladno potrebi prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ured Grada te sukladno prijedlogu pročelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, na temelju članka 12. Pravilnika o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, stručnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 34/08, 6/11 i 43/11, u nastavku: Pravilnik), dana 8. srpnja 2015. godine objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

            Primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje do 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

            1) u Ured Grada:

- jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke ili  stručnog specijalista pravne struke (na poslove upravljanja gradskom imovinom)

- jedan polaznik stupnja obrazovanja srednje stručne spreme upravne ili ekonomske struke (na poslove uredskog poslovanja)

            2) u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti:

- jedan polaznik stupnja obrazovanja sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika informatičke struke (na informatičke poslove)

 

Ostale informacije:

Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08 i 61/11, u nastavku: ZSN).

 

            Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Opatiji  je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN- a. Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim novčane pomoći i troška prijevoza koje osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada bit će uređene ugovorom. Grad ne planira zaposliti polaznike nakon isteka osposobljavanja.

 

            Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje  do sada nisu završile stručno osposobljavale u trajanju od godine dana  u smislu članka 93. ZSN- a, odnosno članka 59. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14, u nastavku: ZOR).

             

            Prijavama je potrebno priložiti:

            -  kratki životopis,

            - presliku svjedodžbe, diplome ili potvrde o završenom studiju kojom se potvrđuje ispunjavanja uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke

            - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

            - izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN- a te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije završio stručno osposobljavanje u trajanju od godine dana u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 59. ZOR- a  (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

            - presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starija od tri mjeseca,

- presliku uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana, ne starija od mjesec dana,

            - presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje čime kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana.

 

            Od odabranog kandidata bit će zatražena dostava izvornika dokumenata priloženih prijavi koji su dostavljeni u obliku preslike.

 

            Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN- a o postupku prijma u službu.

Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete te čija je prijava pravodobna i potpuna bit će pozvani na intervju putem e- maila i telefonskim pozivom, a pročelnici upravnog tijela u koje se polaznici primaju odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. 

             

            Primanje polaznika u Grad Opatiju provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, naziv mjere "Rad i staž i prijevoz"- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Kandidati koje odabere Grad bit će predloženi Zavodu a ugovori će biti sklopljen s onim odabranim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

            O mjeri "Rad i staž i prijevoz" informacije se mogu pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

            Prijave se podnose na adresu: Grad Opatija (za stručno osposobljavanje za rad), Maršala Tita 3, 51410 Opatija, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

            Podnositelji prijava obavezno naznačuju za koje se poslove prijavljuju.

            Podnositelji prijava naznačuju e-mail adresu i kontakt telefon na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom postupka prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad.

 

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku iz članka 12. stavka 4. uvodno označenog Pravilnika. Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresi: tamara.piculjan@opatija.hr .

            Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Burza rada), web stranici Grada Opatije i na oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

PROČELNICA

                                                                             Helena Masarić, dipl. iur., univ. spec. polit., v.r.