Grad Opatija
Službene stranice

JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa - na poslove prostornog uređenja

Datum: 20.2.2014.

KLASA: 132-01/13-01/03

URBROJ: 2156/01-07/01-14-06

Opatija, 20.2.2014.

 

            Pročelnik Upravnog  odjela za prostorno uređenje na temelju članka 12. Pravilnik o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, stručnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/08, 6/11, 43/11), dana 20.02.2014. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

            Primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

  • u Upravni odjel za prostorno uređenje: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke, stručnog specijalista građevinske ili arhitektonske struke (na poslove prostornog uređenja);

           

Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. i 16. ZSN-a.

 

            Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 – u nastavku teksta: ZSN). Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom. Grad ne planira zaposliti polaznike nakon isteka osposobljavanja.

 

            Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).

 

 

            Prijavama je potrebno priložiti:

            - kratki životopis,

            - običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,

            - običnu presliku osobne iskaznice,

            - izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

            - običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci,

- običnu presliku uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana, ne starije od mjesec dana,

            - običnu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje radnog staža, ne starija od mjesec dana.

 

            Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika

dokumenata priloženih prijavi.

 

            Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnik upravnog tijela u koje se polaznici primaju odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

            Primanje polaznika u Grad Opatiju provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Grad bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

 

            Prijave se podnose na adresu: Grad Opatija (za stručno osposobljavanje za rad), Maršala Tita 3, 51410 Opatija, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku iz članka 12. stavka 4. uvodno označenog Pravilnika. Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresi: tamara.piculjan@gmail.com . Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, molimo da upite ne postavljate putem telefona.

            Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

PROČELNIK

Zdenko Tupanjac, v.r.