Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove V. saziva Savjeta mladih Grada Opatije

Datum: 3.6.2016.

Gradsko vijeće Grada Opatije objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije.

Savjet mladih ima sedam (7) članova, a svaki član ima i svog zamjenika te se biraju na razdoblje od tri godine.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije imaju:

- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Opatije

 - učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Opatije

- studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci

- podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i

- neformalne skupine mladih.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Opatije koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Kandidature se podnose Komisiji za izbor i imenovanje na obrascu koji je dostupan u pisarnici i na web stranici Grada Opatije, i to na adresu Grad Opatija, Gradsko vijeće, Komisija za izbor i imenovanje, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom „Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije“ osobno u pisarnicu ili putem pošte.

Rok za podnošenje kandidatura je do 20. lipnja 2016. godine.

Za dodatne informacije se možete obratiti na broj telefona 680 146 ili putem elektroničke pošte, na adresu info@mladi-opatija.com