Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2016. godini

Datum: 2.2.2016.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) i članka 8.stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za potpore malih vrijednosti u 2016.godini

 

 1. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za potpore malih vrijednosti u 2016.godini.
 2. Javni poziv raspisuje se za Programe i u okviru raspoloživih financijskih sredstava Proračuna kako slijedi:

 

 1. Program: Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju
 • raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn
 1. Program: Javne potrebe u osnovno školskom  obrazovanju
 • raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn
 1. Program: Javne potrebe u srednje školskom  obrazovanju
 • raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn
 1. Program: Kulturni amaterizam
 • raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn
 1. Program: Manifestacije i obljetnice u kulturi
 • raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn
 1. Program: Potpore aktivnostima drugih korisnika
 • raspoloživa financijska sredstva: 50.000 kn

 

 1. Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:
 • usklađenost sa Strategijom razvoja Grada Opatije 2014-2020.
 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Opatije i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Opatije),
 • suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Opatije,
 • osigurani resursi za provedbu projekta/programa,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),
 • financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično),
 • usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova.

 

 1. Na Javni poziv se mogu prijaviti udruge te pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

 1. Neće se razmatrati ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

 

 1. Javni poziv bit će do kraja 2016. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu namjenu.

 

 1. Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi gradonačelnik u roku od 15 dana od dana zaprimljene prijave.

 

 1. S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad će, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o financiranju, potpisati ugovor o financiranju.

 

 1. Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, M.Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE 2016“ ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, M.Tita 3, Opatija na obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva i koji mora biti točno i u cjelosti popunjen i ovjeren.

 

 1. Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr kao i u pisarnici Grada, M.Tita 3, Opatija.

 

 1. Ovaj Javni poziv objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Opatije.

 

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.