Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje javnih potreba u sportu za 2015

Datum: 1.8.2014.

Klasa: 620-01/14-01/36

Ur.br.:2156/01-05/03-14-1

Opatija, 21.srpnja 2014.

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za sufinanciranje javnih potreba u sportu za 2015. godinu

 

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje:

 1. Redovnog rada sportskih klubova članica Sportskog saveza Grada Opatija
 2. Sportskih manifestacija

 

 1. Sufinanciranje redovnog rada sportskih klubova članica Sportskog saveza Grada Opatija

 

 Prijave za sufinanciranje redovnog rada sportskih klubova članica Sportskog saveza Grada Opatija podnose se Sportskom savezu Grada Opatije najkasnije do 10.rujna 2014.godine.

 O raspodjeli sredstava odlučuje Sportski savez Grada Opatije prema utvrđenim Kriterijima.

 Obavezni obrasci za prijave kao i potrebne upute  dostupni su na web stranici Sportskog saveza Grada Opatije: www.ssgo.hr .

 

 1. Sufinanciranje sportskih manifestacija

 

Na natječaj se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti u sportu, a koje organiziraju sportsku manifestaciju na području Grada Opatija uz suorganizaciju sportskog kluba člana Sportskog saveza Grada Opatija (ako isti nije organizator manifestacije).

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

 

 1. obrasce prijave koji moraju biti točno i u cjelosti popunjeni, ovjereni i potpisani i to:
 2. preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske/registar trgovačkog suda,
 3. preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela (samo za udruge i druge neprofitne organizacije),
 4. preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o nesastavljanju financijskog izvješća (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća),
 5. potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da ponuđač nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (samo za tvrtke).

 

Ujedno se može priložiti:

 

 1. presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (MZOS ili sl.),
 2. pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim subjektima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
 3. pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.,
 4. evaluacijske listiće,...

 

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljene manifestacije i raspodjela raspoloživih sredstava Proračuna za tu namjenu su:

– nivo natjecanja,                                                                        

– broj natjecatelja,

– trajanje manifestacije,

– medijsko praćenje: presscliping (dokaz isključivo na cd-u ili bilo kojem drugom mediju),

– dob sudionika i kategorija,

– podjela sporta (olimpijski/neolimpijski),

– tradicija manifestacije u kontinuitetu,

– posjećenost manifestacije,

– uspješnost manifestacije,

 • učinak na gospodarstvo Grada.

 

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog javnim pozivom, nepotpune ponude, ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu. Neće se financirati projekti/programi koji se ne održavaju na području Grada Opatije.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, M.Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SPORTSKE MANIFESTACIJE  2015“ ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Grada Opatije, M.Tita 3. zaključno do 19.rujna 2014.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr. Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon 680-142 ili na e-mail zlata.torbarina@opatija.hr.

 

                                                                                                                            

GRAD OPATIJA