Grad Opatija
Službene stranice

JAVNI POZIV za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima u društvenim djelatnostima za 2013. godinu

Datum: 20.7.2012.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Klasa: 551-01/12-01/06
Ur.br.:2156/01-05-01-12-1
Opatija, 19.srpnja 2012.godine


                                          JAVNI POZIV
za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima  u

                   društvenim djelatnostima za 2013. godinu


Predmet ovog natječaja je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje projekata/ programa u društvenim djelatnostima za 2013. godinu.
Prijave se podnose za sljedeća područja:

1. predškolski odgoj i obrazovanje,
2. osnovnoškolsko obrazovanje,
3. srednjoškolsko i ostalo obrazovanje,
4. kultura,
5. tehnička kultura,
6. sport,
7. socijalna skrb i zdravstvena zaštita i
8. ostalo

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programa/projekta su:

- usklađenost s programskim načelima gradskih projekata (Grad Opatija - Zdravi grad i Grad Opatija - prijatelj djece), odnosno usklađenost s mjerama na području odgoja i obrazovanja, kulture, sporta, socijalne skrbi i zdrastvene zaštite i sl. iz nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
- usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Opatije i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
- novi  programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema,
- uključivanje volontera (naročito s područja Grada Opatije) i suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Opatije, osigurani resursi za provedbu projekta/programa,
- uspješnost u dosadašnjoj provedbi  programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),
- financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično).
Za edukativne programe/projekte, od dva koji imaju isti sadržaj i ciljeve, te obuhvaćaju iste korisnike, prednost ima ona koji ima verificirani program ili neku od licenci (Ministarstva znanosti, obrazovanja i sport ili neke druge institucije).

Na natječaj se mogu prijaviti  sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim djelatnostima.
Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. obrasce prijave koji moraju biti točno i u cjelosti popunjeni, ovjereni i potpisani i to:

Obrazac 1. PODACI O UDRUZI
Obrazac 2. PODACI O PROJEKTU/PROGRAMU
Obrazac 3. PRORAČUN PROJEKTA/PROGRAMA
Obrazac 4. IZJAVA O PARTNERSTVU (ukoliko se prijavljuje u partnerstvu)
Obrazac 5. PRIJAVA POTREBE KORIŠTENJA PROSTORA ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA

2. preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske
3. preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela
4. preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o nesastavljanju financijskog izvješća (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) organizacije civilnog društva za 2011. godinu
5. potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da ponuđač nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (samo za tvrtke)
6. zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad OCD i koji se odnose na projekt/program.

Ujedno se može priložiti:

a. presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (MZOS ili sl.)
b. pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim OCD, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
c. pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.
d. evaluacijske listiće,...

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog javnim pozivom, nepotpune ponude, ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu. Neće se financirati projekti/programi koji se ne održavaju na području Grada Opatije.
Korisnici i broj i iznos dodijeljenih potpora uskladiti će se s raspoloživim proračunskim sredstvima.
Prijave ponuda šalju se preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, M.Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE 2013“ ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Grada Opatije, M.Tita 3. zaključno do 21.rujna 2012.
Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr. Obrasci se ispunjavaju pomoću računala te se pored redovnom poštom moraju dostaviti i na CD-u ili drugom mediju.
Dodatne informacije možete dobiti na telefon 680-142 i 680-146 ili na e-mail zlata.torbarina@opatija.hr ili marta.bercic@patija.hr.

                                                                          PROČELNIK
                                                                        Danijel Jerman